Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/dette-er-resultatene-fra-kvalitetskontrollen-2018/

Gjør deg klar!

Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/gjor-deg-klar/

Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører

Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/snart-kommer-ebevis--et-tiltak-mot-useriose-leverandorer/

Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån

Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/nye-krav-til-a-utstede-kredittkort-og-andre-forbrukslan/

Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva

Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/mer-tyngde-pa-skatt-lonn-og-hr--og-lettere-mva/

Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/kontroll-av-arsoppgjor-og-ligningsskjemaer/

Endringer i skatteskjemaene for 2018

Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/endringer-i-skatteskjemaene-for-2018/

Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert

Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/norges-forste-regnskapsklynge/

Digitale trusler og virkemidler

Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/digitale-trusler-og-virkemidler/

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover

Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/etterlevelse-av-hvitvaskingsregelverket-prioriteres-sarskilt-i-finanstilsynets-tilsynsvirksomhet/

Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattefordel-knyttet-til-skogfond/

Forenkling eller forvanskning?

Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/forenkling-eller-forvansking/

Tiltak i den nye regjeringsplattformen

Det er mange positive signaler for næringslivet i den nye Regjeringsplattformen, der vi også kan regne hjem flere saker vi selv har jobbet for.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/tiltak-i-den-nye-regjeringsplattformen/

Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/ekspertgruppe-skal-vurdere-enklere-merverdiavgift/

Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak

Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/regnskapsforers-bekreftelse-av-kapitalinnskudd-ma-skje-via-registrert-regnskapsforetak/

Grensen for revisjonsplikt heves

Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/den-nye-regjeringen-vil-heve-grensen-for-revisjonsplikt-for-virksomheter-som-bruker-autorisert-regnskapsforer/

Sammen for å oppnå felles mål

U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/sammen-for-a-oppna-felles-mal/

Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV

I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/tross-regelendring--ikke-alle-arbeidsgivere-sender-digital-inntektsmelding-til-nav/

Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer

Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fribilletter-til-frivillige-for-dugnadsarbeid-og-til-sponsorer/

Arbeidsgivers behandling av tips

I denne artikkelen vil du finne spørsmål og svar relatert til innrapporteringspliktene og regnskapsførselen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/arbeidsgivers-behandling-av-tips/

Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå

Regnskap Norge ber om at Finansdepartementet avklarer situasjonen etter at Skattedirektoratet har avgitt uttalelse som begrenser adgangen til å bruke kontantfaktura.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/kontantfaktura-unntaket-bor-gjelde-generelt-slik-det-er-forstatt-til-na/

Årsoppgjørets time

En hektisk periode er i gang.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/arsoppgjoretstime/

Likevel begrensninger i adgangen til kontantfakturering?

Skattedirektoratet mener at adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantfakturaer likevel ikke gjelder for alle bokføringspliktige og alle typer kontantsalg.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/likevel-begrensninger-i-adgangen-til-kontantfakturering/

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/oppdatert-veiledning-pensjonsforutsetninger-pr.-31.12.18/

Hjelp dine kunder med pensjonsordningen

Mange kunder vet ikke at de kan få hjelp fra regnskapsfører til å administrere sine pensjonsordninger. Med Regnskap Norges samarbeidsavtale med Storebrand kan du enkelt holde oversikt og oppdatere bedriftenes pensjonsavtaler. I tillegg får kundene lavere pensjonskostnader.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/hjelp-dine-kunder-med-pensjonsordningen/

Hele Norges økonomisjef

Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/helenorgesokonomisjef/

Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett

Både Finansdepartementet og Næringsdepartementet har publisert oversikter over regelverksendringer som gjelder fra 1. januar 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regelverksendringer-innen-skatt-avgift-bokforing-og-selskapsrett/

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2019/

Slik får vi sving på den sirkulære økonomien i Norge

I 2018 bidro Regnskap Norge til å sparke i gang omleggingen til en sirkulær økonomi, og på tampen av året ble det tydelig at vi har blitt hørt. Som bransjeorganisasjon har vi brukt vår stemme til å påvirke myndighetene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/slik-far-vi-sving-pa-den-sirkulare-okonomien-i-norge/

Regelendringer arbeidsrett fra og med 2019

Det er vedtatt en rekke lovendringer innenfor arbeidsretten gjeldende fra 1. januar 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/regelendringer-arbeidsrett-fra-og-med-2019/

Endrede regnskapsregler i finansnæringen

Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak og pensjonsforetak, samt for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/endrede-regnskapsregler-i-finansnaringen/

Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Små enkeltpersonforetak og enkelte ansvarlige selskaper kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/regnskapsstandard-om-begrenset-regnskapsplikt/

Overtidsarbeid i årsoppgjøret - behov for å søke om dispensasjon?

Årsoppgjøret står for døren, og behovet for å jobbe utover normalarbeidstid øker. Har ditt firma vurdert om dere må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/overtidsarbeid-i-arsoppgjoret---behov-for-a-soke-om-dispensasjon/

A-melding for desember 2018 - tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/a-melding-for-desember-2018---tvangsmulkt-fra-24.-januar/

Regelendringer fra 2019

Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/infoskriv-om-regelendringer-fra-2019/

Slik rapporterer du ytelser fra forretningsforbindelser

Fra 2019 må arbeidsgivere innrapportere gaver, rabatter, deltakelse på arrangementer og bruk av bonuspoeng. Her finner du forslag til rutine og skjema for intern rapportering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/rutine-for-handtering-av-ytelser-fra-forretningsforbindelser/

Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste

Vi har laget en sjekkliste over de mest aktuelle forholdene næringsdrivende må informere om.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/forberedelse-til-arsoppgjoret--sjekkliste/

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/endringer-i-aksjelovene/

Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/kontantfakturering-blir-likevel-lov-fra-2019/

Christines hilsen uke 50

Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-502/

Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre

Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/nye-post-7-i-aksjonarregisteroppgaven-kan-forvirre/

Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting

I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/overforing-av-eiendeler-ved-omdanning-av-selskap-med-deltakerfastsetting/

Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader beholdes på 380 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-oker-til-875-prosent-fra-1.-januar-2019/

Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018

Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser at antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/profesjonelle-brukere-sin-vurdering-av-egne-regnskapssystemer-i-2018/

Tips til bedriftens LinkedIn-profil

Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/tips-til-bedriftens-linkedin-profil/

Bysykkeleventyret som tok av

De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå har de ansatt en egen, intern økonomimedarbeider.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/bysykkeleventyret-som-tok-av/

Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi

Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/setter-alle-ressurser-inn-pa-sirkularokonomi/

Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/na-er-det-digital-inntektsmelding-som-gjelder/

Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?

Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/har-du-bestilt-regelverksheftet-men-ikke-mottatt-noe/

Christines hilsen uke 49

Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-492/

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/atferdsnorm-for-behandling-av-personopplysninger--behandles-av-datatilsynet-i-2019/

Arbeidstid og overtidsbestemmelser

I denne artikkelen gir vi en kort innføring i de mest sentrale deler av arbeids- og overtidsreglene og hvordan disse blir tolket av Arbeidstilsynet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/arbeidstid-og-overtidsbestemmelser/

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsforslagene-i-statsbudsjettet-for-2019--fa-endringer-i-budsjettavtalen/

Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov

Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/mange-utfordringer-i-ny-hvitvaskingslov/

Christines hilsen uke 48

Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-482/

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/utredning-av-forskjeller-mellom-finans--og-skatteregnskapet/

Christines hilsen uke 47

Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-472/

Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019

Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/prinsipputtalelse-om-rabatter-i-arbeidsforhold/

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/dokumentasjon-av-sykepengerefusjoner/

Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave

Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regelverk-for-regnskapsforing-i-elektronisk-utgave/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​