Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene

Høyt saksvolum har gitt tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene denne høsten. Være ute i god tid med meldinger som skal registreres før årsskiftet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/tidvis-lange-saksbehandlingstider-hos-bronnoysundregistrene/

Det lønner seg å være verdifull

Ved å styrke kompetansen og utvide tjenestene bygger vi videre på gode kunderelasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/chr-hilsen-46/

Tjenesteområdene i regnskapsbransjen med høyest omsetning

Slik fordeler omsetningen seg etter de vanligste tjenestene bransjen leverer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/omsetning-per-tjenestekategori/

Utviklingen går sin gang

Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/utviklingen-gar-sin-gang/

Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter sammenslåing av kommuner?

Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/hva-skjer-med-arbeidsgiveravgiften-i-2020-etter-sammenslaing-av-kommuner/

NRS 21 – God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nrs-21--god-regnskapsskikk-for-foretak-med-begrenset-regnskapsplikt/

Æresmedlem på besøk hos Kongen

Asbjørn Steen har vært på mottakelse på Slottet etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/vi-gratulerer-asbjorn-inge-steen-med-kongens-fortjenestemedalje/

Fagkompetansen din er verdifull!

Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/fagkompetansen-din-er-verdifull/

Personalbilletter - transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/personalbilletter---transportsektoren-far-utsatt-skatteplikten-nok-en-gang/

Global Reporting Initiative – en kort innføring

Å rapportere godt på bærekraft vil kunne bli et konkurransefortrinn. Om ikke lenge vil det også være et krav. Hvordan skal virksomhetene rapportere?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/global-reporting-initiative---en-kort-innforing/

Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land

Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/mottakere-av-sykepenger-mv-slipper-a-soke-nav-om-reise-til-eueos-land/

Fradrag for mva på rivningskostnader

Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/fradrag-for-mva-pa-rivningskostnader/

Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere

Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/lonnsniva-2019/

Fortsatt behov for forenklinger!

Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/chr-hilsen-uke-43/

Årsregnskap til Regnskapsregisteret - svært god utvikling

Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/arsregnskap-til-regnskapsregisteret---svart-god-utvikling/

Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020

En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/horing-i-energi--og-klimakomiteen-om-statsbudsjettet-2020/

Forenklingskonferansen 2019: Mer samhandling og bruk av næringslivet

Digitaliseringsministeren fremmer samhandling på tvers for å komme i mål. Myndighetene må bruke ressursene i næringslivet i større grad før de iverksetter tiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2019-mer-samhandling-og-bruk-av-naringslivet/

OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/oecd-foreslar-nye-skatteregler-for-multinasjonale-digitale-selskaper/

Lederoppgjøret er i gang!

Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/lederoppgjoret-er-i-gang/

Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen

Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/vi-soker-deg-som-jobber-med-digital-utvikling-i-regnskapsbransjen/

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/horing-i-finanskomiteen-om-statsbudsjettet-2020/

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/endringer-i-nrs-16-arsberetning2/

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter

I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-strategi-for-en-enklere-hverdag-for-smabedrifter/

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hvor-er-forenklingene-i-statsbudsjettet/

Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen

Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statsbudsjettet-2020---endringer-i-skattefunn-regelen/

Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/statsbudsjettet-2020-350-kronersgrensen-for-avgiftsfri-netthandel-fjernes/

Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/dispensasjonsadgang-saf-t/

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/opptak-av-webinar-om-statsbudsjettet/

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsopplegget-2020--forslag-til-statsbudsjett/

– Dagens MVA-system må oppdateres

Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/moms-og-forenklinger/

– Naturalytelser til ansatte er årets store tema

De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i det hele tatt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/-naturalytelser-til-ansatte-er-arets-store-tema/

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/nar-regnskapsforer-er-kundens-vekst-hjelper/

Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?

Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bor-barekraftsrapportering-bli-obligatorisk/

Webinar om statsbudsjettet

Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/webinar-om-statsbudsjettet/

43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/43-prosent-har-mottatt-faktura-for-varer-som-ikke-er-bestilt/

Bærekraftsrapportering – også for de små?

Bærekraftsrapportering bør standardiseres og tilrettelegges alle foretak, uavhengig av størrelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/barekraftsrapportering--ogsa-for-de-sma/

Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 21. oktober 2019

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/autorisasjon/dokumentbasert-tilsyn-ma-besvares-innen-21.-oktober-2019/

U35-treff

Denne uken møttes de unge i regnskapsbransjen til workshop om rådgiverdialog.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/u35-treff/

eBevis – får seriøse aktører til å fremstå som useriøse?

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig oppgave, men vi mener det er like mye å hente på å bruke gulrot som på offentliggjøring og pisk, som det kan virke som det legges opp til.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/ebevis--far-seriose-aktorer-til-a-fremsta-som-useriose/

Slik kan Big Data styrke kundeforholdet ditt

Ved riktig bruk av data og måte du jobber på kan du enkelt levere flere tjenester og gi kunden merverdi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/slik-kan-big-data-styrke-kundeforholdet-ditt/

Samarbeid mellom regnskapsførere ved overføring av kunder

Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/grfs/samarbeid-mellom-regnskapsforere-ved-overforing-av-kunder/

Hva nå, Finansdepartementet?

Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-na-skatteetaten/

Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven

Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/teknologiske-aspekter-ved-personopplysningsloven/

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/gratis-opplaering-i-it-sikkerhet-for-virksomheter-under-20-ansatte/

Høst er tiden for kompetansepåfyll!

Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/host-er-tiden-for-kompetansepafyll/

API – hverdagshelten få kjenner

Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/api--hverdagshelten-fa-kjenner/

Forslag om innføring av én mva-sats

Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/forslag-om-innforing-av-en-mva-sats/

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/hvordan-dokumentere-bokfore-og-rapportere-mva-ved-innforsel-av-varer/

For en fest!

Tusen takk til alle som kom – dere bidro til å gjøre årets konferanse til det største bransjetreffet noensinne. Jeg håper dere koste dere like mye som meg!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/for-en-fest/

Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert

Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/utdeling-av-ekstraordinart-utbytte-basert-pa-mellombalanse/

Felles bruk av én BankID vurdert som lovstridig

Tilgangsrettigheter skal være personlige.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/felles-bruk-av-en-bankid-vurdert-som-lovstridig/

Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff

Jubileumskonferansen var en hyllest til regnskapsbransjen, utviklingen så langt og det som kommer, og ble en verdig markering av en stolt 50-årsjubilant.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/overskudd-2019-ble-tidenes-storste-bransjetreff/

Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv?

Et synonym til bærekraft er utholdenhet. Hva er holdbarheten til kloden vår? Det kommer mye an på hvor bærekraftig utvikling vi har.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-far-vi-et-barekraftig-naringsliv/

Beredskapsplaner i regnskapsbransjen

Det er ikke helt intuitivt hvordan en slik plan skal utarbeides, selve innholdet og vedlikehold av den. Og hva må du tenke på ved et driftsavbrudd?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/beredskapsplaner-i-regnskapsbransjen/

Årets Overskudd 2019

Vi gratulerer vinneren Bjørg Dalane!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/arets-overskudd-2019/

KS Komplett beveger seg opp i skyen

Regnskap Norge introduserer KS Komplett som en skytjeneste. På kskomplett.no vil du finne veiledere og maler for effektiv og kvalitetssikret drift. Samtidig introduserer vi KS Komplett as a Service, en tjeneste hvor systemleverandører kan integrere seg med KS Komplett på en effektiv måte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/ks-komplett-beveger-seg-opp-i-skyen/

Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet

Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!  
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-352/

Her er finalistene til prisen Årets overskudd 2019

Vi gratulerer Bjørg Dalane, Åslaug Stadheim Ese og Henning Grindstuen!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/her-er-finalistene-til-prisen-arets-overskudd-2019/

Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/tilsyn/betalingsoppdrag--hoyere-bevissthet-om-risiko-og-gode-rutiner-bor-pa-plass/

Nytt skybasert regnskapssystem?

Seks ting å vurdere når du skal investere i nytt system.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/magasin/nytt-skybasert-regnskapssystem/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.