Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Regnskap Norge med på det grønne skiftet for norsk sirkulær økonomi under Arendalsuka

I det grønne skiftet vil regnskapsføreren være kundenes økonomirådgiver og bidra til lønnsomme løsninger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-med-pa-det-gronne-skiftet-for-norsk-sirkular-okonomi-under-arendalsuka/

Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/lav-sats-for-elavgift-ved-utvinning-av-kryptovaluta/

Christines hilsen uke 32

Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-322/

Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/enklere-betaling-for-tilsyn-med-fiskemottak/

Ny forskrift om innsyn i e-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/ny-forskrift-om-innsyn-i-e-post/

Endringer i kassasystemforskriften

De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/justeringer-i-kassasystemforskriften/

5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/5-pa-topp-rettssikkerhetsgarantier/

Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda

Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattedirektoratet-overtar-som-klageinstans-for-skatteklagenemda/

Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt

Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/statens-saravtaler-for-reiser-endelig-fastsatt/

Arbeidstaker kan kreve ny ferie ved sykdom

I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/arbeidstaker-kan-kreve-ny-ferie-ved-sykdom/

Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/avgiftslettelser-for-reindriftsnaringen/

Sommeren er høysesong for svindlere

I sommermånedene har mange virksomheter færre ansatte på jobb, flere vikarer og dårligere rutiner og intern kontroll. Dette utnytter svindlerne seg av.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sommeren-er-hoytid-for-svindlere/

Evaluering av Skattefunn

En ny rapport anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/evaluering-av-skattefunn/

Høringer om endring i kontantsalgsreglene

Regnskap Norge støtter forenkling og modernisering av bokføringsreglene, men mener man kan gå lenger. Vi er skeptiske til å fjerne adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantnotaer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/horing-om-endringer-i-kontantsalgsreglene/

Forenklingskonferansen 2018 er åpnet for påmelding

Forenklinger som monner eller status quo? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2018/

Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for "øvrige foretak".
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/ingen-fremdrift-i-arbeidet-med-ny-regnskapsstandard/

Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Skattedirektoratet har i en uttalelse konkludert med at det ved beregning av om kravet til 90 % eierandel er oppfylt, kan det ses bort fra selskapets beholdning av egne eide aksjer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/egne-aksjer-ved-vurdering-av-konsernkravet-i-forbindelse-med-konsernbidrag-og-fritaksmetoden/

Christines hilsen uke 26

Skattedirektoratet snur i viktig sak. Etter press fra Regnskap Norge har Skattedirektoratet bestemt at regnskapsfører får full tilgang til mva-brevene i Altinn allikevel.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-262/

Skattedirektoratet snur - regnskapsfører får tilgang til mva-brevene i Altinn

Etter påtrykk fra Regnskap Norge vil regnskapsfører få full tilgang til mva-brev i Altinn, og ikke bare om manglende levering av mva-melding og tvangsmulkt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/avgift/skattedirektoratet-snur---regnskapsforer-for-tilgang-til-mva-brev-i-altinn/

Rabatt på kjøp betalt med kredittkort

Rabatt til kunde i form av fradrag på kredittkortfaktura kan redusere selgers avgiftsgrunnlag kun hvis rabattvilkåret fremgår av salgsdokumentet eller det utstedes kreditnota.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/rabatt-pa-kjop-betalt-med-kredittkort/

Viktige regelendringer fra 1. juli 2018

Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/viktige-regelendringer-fra-1.-juli-2018-pa-finansdepartementets-ansvarsomrade/

Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

I denne artikkelen forklarer vi i hvilke tilfeller regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/hvordan-skal-regnskapsforer-bekrefte-kontant-innbetalt-aksjeinnskudd/

Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene

Finanstilsynet finner at økningen er velbegrunnet og ikke tyder på dårlige rutiner eller brudd på god inkassoskikk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/okning-i-antall-utleggsbegjaringer-fra-inkassoforetakene/

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra 1. januar 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-juli-2018/

Foreslår at andre enn banker kan etablere seg i betalingsmarkedet

Såkalte tredjepartsaktører skal kunne utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/foreslar-at-andre-enn-banker-kan-etablere-seg-i-betalingsmarkedet/

La teknologien jobbe for oss!

Det teknologien og digitaliseringen gir oss må vi utnytte. Det er verktøy, ikke konkurrenter. Det sier Bente Sjøbakk, som ble kåret til Årets Overskudd i 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/la-teknologien-jobbe-for-oss/

Sirkulærøkonomien: næringslivet er nøkkelen

Kloden tåler ikke mer av vår «produser, bruk og kast»-økonomi. Heldigvis er det et enormt potensial i å bytte til en sirkulærøkonomisk modell, men det krever omstilling og investeringer – ikke minst fra næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/sirkularokonomien-naringslivet-er-nokkelen/

Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere

Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/foreslar-offentlig-register-over-reelle-rettighetshavere/

Christines hilsen uke 25

Økt trykk på forenklingsarbeidet hos myndighetene!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-25/

Flere forenklinger i aksjeloven

Regjeringen ønsker å fjerne flere krav i aksjeloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/flere-forenklinger-i-aksjeloven/

Mva-brev kommer i Altinn, men regnskapsførere får ikke full tilgang

Regnskapsførerne får kun tilgang til varsler om manglende mva-oppgave. Denne begrensningen i tilgang er uholdbar.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/endelig-kommer-brev-pa-mva-omradet-i-altinn-men-kun-de-avgiftspliktige-blir-mottakere/

Endring i kravene til opplysninger i reiseregning for bilgodtgjørelse

Skattedirektoratet moderniserer hva totalt kjørt distanse kan bygge på. Både kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok og nettbasert kartprogram godtas.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/endring-i-kravene-til-opplysninger-i-reiseregning-for-bilgodtgjorelse/

Regnskapsførerloven på høring

Høringsfristen er 20. oktober 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/regnskapsforerloven-pa-horing/

Christines hilsen uke 24

Tusen takk for et fantastisk årsmøte – med gode debatter, inspirerende foredrag og god stemning!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-24/

Oppdragsansvarliges oppgaver - tematilsyn avdekker mangler

Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/tematilsyn-avdekker-alvorlige-mangler/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge/

Takket regnskapsførerne for En utrolig viktig jobb

Finansminister Siv Jensen har selv puslet som regnskapsrådgiver for mange år siden, og adresserte årsmøtet til Regnskap Norge med stor respekt for faget de utøver: «Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse,» slo hun fast.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/finansministeren-takket-regnskapsforerne-for-en-utrolig-viktig-jobb/

Christines hilsen uke 23

Styrket kapasitet på fagsupport og kompetanse!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-23/

En enkel vei til bedre likviditet

Det er ingen hemmelighet, men likevel ikke allmennkunnskap: Du kan styrke selskapets likviditet og samtidig sikre dere mot kunder som ikke betaler – med statens hjelp. Ikke er det dyrt heller.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/en-enkel-vei-til-bedre-likviditet/

Lurt med EHF på Lura

Når man har solgt husmannskost i snart 70 år, er det enkelte ting man ikke vil spare på. Men krovert Christian Waage innførte EHF da regnskapsføreren anbefalte det som et effektiviseringstiltak. Det har han ikke angret på!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/lurt-med-ehf-pa-lura/

En frontkjemper i den emosjonelle revolusjon

Slutt å tenke på at robotene vil overta jobbene våre, og tenk heller på hvordan vi kan gjøre mest mulig ut av vår «menneskelige kjernemuskulatur». Det er dette som vil hjelpe oss gjennom den fjerde industrielle revolusjonen, mener Kathrine Aspaas.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/en-frontkjemper-i-den-emosjonelle-revolusjon/

Regnskapsførere får tommel opp i kundetilfredshetsanalyse

Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser at kundene er fornøyde med sine regnskapsførere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsforere-far-tommel-opp-i-kundetilfredshetsanalyse/

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/paminnelse-om-manglende-arsregnskap-sendes-ut-24.-juli/

Christines hilsen uke 22

Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie!
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-22/

Styremedlemmer mister rollen "Lønn- og personalmedarbeider"

Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/styremedlemmer-mister-rollen-lonn--og-personalmedarbeider/

Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag

De fem største revisjonsselskapene nærmer seg 70 % markedsandel, mot 62 % i 2010.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/revisjonsforetakene-oker-omsetningen-tross-58-000-farre-oppdrag/

NOU om ny regnskapsførerlov - oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes kvalifikasjoner og skikkethet. Det foreslås imidlertid mer regulering direkte i loven og mindre bruk av forskrift.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/nou-regnskapsforerloven---oppsummering-av-forslagene/

Ny regnskapsførerlov

Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de viktigste endringene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/forslag-til-ny-regnskapsforerlov/

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fradragsrett-for-kostnader-i-virksomhet/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-96-883-kroner/

Regnskap Norge fraråder ytterligere innberetningsplikter for arbeidsgivere

Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regnskap-norge-frarader-ytterligere-innberetningsplikter-for-arbeidsgivere/

Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser

Dette i stedet for å overføre klagesaker tilbake til Skattedirektoratet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regnskap-norge-mener-skatteklagenemndas-sekretariat-ma-tilfores-ressurser/

Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system- og driftsoppgaver fra regnskapsvirksomheten til andre

Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/kravspesifikasjoner-ved-utkontraktering-av-system--og-driftsoppgaver-fra-regnskapsvirksomheten-til-andre/

Christines hilsen uke 21

Vi har sett på resultatene av regjeringens forenklingsarbeid og tatt opp tvangsmulktpraktisering med skattedirektoratet, og Hans har testet Segway.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-21/

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2017

Regnskapsførere og revisorer kan også i 2018 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/soknad-om-utsettelse---skattemelding-formue-og-inntekt-2017/

31. mai – fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende

Rekker du ikke å levere i tide kan du lese mer om hvordan søke om utsatt frist for innlevering samt hvordan unngå tvangsmulkt her.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/31.-mai--fristen-for-innlevering-av-skattemelding-for-naringsdrivende/

Mulig å angi foretrukken varslingsmetode i Altinn

Det er nå mulig å angi om du foretrekker å motta varsler fra Altinn via e-post eller SMS.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/mulig-a-angi-foretrukken-varslingsmetode-i-altinn/

Christines hilsen uke 20

Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-20/

Løsning for utveksling av regnskapsdata innad i Norden skal utvikles

Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T-standarden, som allerede er utviklet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/losning-for-utveksling-av-regnskapsdata-innad-i-norden-skal-utvikles/

Skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2018

Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2018/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​