Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Infoskriv om regelendringer fra 2019

Du vil også finne forslag til rutine om hvordan bedriften skal håndtere gaver, rabatter, arrangementer mv fra forretningsforbindelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/infoskriv-om-regelendringer-fra-2019/

Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser

Fra nyttår får arbeidsgivere plikt til å innrapportere gaver, rabatter mv som arbeidstaker får fra tredjeparter. Her finner du forslag til rutine og skjema for rapportering av mottak av ytelse.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/rutine-for-handtering-av-ytelser-fra-forretningsforbindelser/

Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste

Vi har laget en sjekkliste over de mest aktuelle forholdene næringsdrivende må informere om.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arsregnskap/forberedelse-til-arsoppgjoret--sjekkliste/

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/endringer-i-aksjelovene/

Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/kontantfakturering-blir-likevel-lov-fra-2019/

Christines hilsen uke 50

Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-502/

Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre

Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/nye-post-7-i-aksjonarregisteroppgaven-kan-forvirre/

Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting

I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/overforing-av-eiendeler-ved-omdanning-av-selskap-med-deltakerfastsetting/

Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader beholdes på 380 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-oker-til-875-prosent-fra-1.-januar-2019/

Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018

Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser at antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/profesjonelle-brukere-sin-vurdering-av-egne-regnskapssystemer-i-2018/

Tips til bedriftens LinkedIn-profil

Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/tips-til-bedriftens-linkedin-profil/

Bysykkeleventyret som tok av

De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå har de ansatt en egen, intern økonomimedarbeider.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/bysykkeleventyret-som-tok-av/

Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi

Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/setter-alle-ressurser-inn-pa-sirkularokonomi/

Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/na-er-det-digital-inntektsmelding-som-gjelder/

Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?

Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/har-du-bestilt-regelverksheftet-men-ikke-mottatt-noe/

Christines hilsen uke 49

Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-492/

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/atferdsnorm-for-behandling-av-personopplysninger--behandles-av-datatilsynet-i-2019/

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsforslagene-i-statsbudsjettet-for-2019--fa-endringer-i-budsjettavtalen/

Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov

Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/mange-utfordringer-i-ny-hvitvaskingslov/

Christines hilsen uke 48

Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-482/

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/utredning-av-forskjeller-mellom-finans--og-skatteregnskapet/

Christines hilsen uke 47

Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-472/

Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019

Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/prinsipputtalelse-om-rabatter-i-arbeidsforhold/

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/dokumentasjon-av-sykepengerefusjoner/

Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave

Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/regelverk-for-regnskapsforing-i-elektronisk-utgave/

Christines hilsen uke 46

I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-462/

Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter

Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/skal-forenkle-hverdagen-for-sma--og-mellomstore-bedrifter/

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/retningslinjer-for-bindende-forhandsuttalelser/

Takseringsregler for 2018

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/takseringsregler-for-2018/

Regnskap Norge flytter til nye lokaler

Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-flytter-til-nye-lokaler/

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-452/

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/bruk-lonnssystemets-digitale-inntektsopplysningsskjema/

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/kan-du-delta-i-workshop-om-klientdelegeringer-i-altinn/

Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?

Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/hvordan-utveksle-personopplysninger-pa-en-mate-som-ivaretar-personopplysningsloven/

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/julen-2018-har-arbeidstaker-krav-pa-fri-pa-inneklemte-dager/

Christines hilsen uke 44

Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-442/

Gode råd på veien - Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/gode-rad-pa-veien---vegvesenet-onsker-hjelp-fra-deg-som-har-utenlandske-kunder/

Er det likelønn i regnskapsbransjen?

Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/er-det-likelonn-i-regnskapsbransjen/

Christines hilsen uke 43

Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-432/

Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/den-nye-hvitvaskingsloven-har-tradt-i-kraft-og-krever-rutineendringer/

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 - økte krav til arbeidsgivere

Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/nye-skatteregler-om-for-naturalytelser-fra-2019---okte-krav-til-arbeidsgivere/

Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/utdanningsnivaet-oker-blant-autoriserte/

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/kunne-reiseregningsjuks-pa-stortinget-vart-unngatt/

Christines hilsen uke 42

Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-422/

Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?

I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/fradragsrett-for-transaksjonskostnader--i-fritt-fall/

Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019

Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/horing-om-skatteforslagene-i-statsbudsjettet-2019/

Lønnsstatistikk 2018

Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/lonnsstatistikk-2018/

Når må jeg slette ansattopplysninger?

Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/nar-ma-jeg-slette-ansattopplysninger/

Christines hilsen uke 41

Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-412/

De viktigste økonomiske utviklingstrekkene i regnskapsbransjen

Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/de-viktigste-okonomsike-utviklingstrekkene/

Selskapsbeskatning - Endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet

Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/selskapsbeskatning---endringer-foreslas-i-rentebegrensningsregelen-og-i-hjemmehorendebegrepet/

Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019

Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattefrie-satser-for-dagdiett-reduseres-i-2019/

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019

Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattefri-overtidsmat-endres-fra-2019/

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019

Fastsettelse av øvre grense for personalrabatter og rapporteringsplikt for tips er blant de viktigste nyhetene i Statsbudsjettet 2019.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regjeringens-forslag-til-skatte--og-avgiftsopplegg-for-2019/

Christines hilsen uke 40

Vi har hatt fullsatt frokostseminar om endringsledelse i Stavanger denne uken. I tillegg har vi vært hos Skattedirektoratet og huset Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-402/

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan søkes om digitalt

Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på arbeidstilsynet.no og lagres i Altinn.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/gjennomsnittsberegning-av-arbeidstid-kan-sokes-om-digitalt/

Vilkår for å behandle erstatningsutbetalinger som ulempeerstatning

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse tatt for seg vilkårene for å la en erstatning redusere inngangsverdien fremfor direkte inntektsføring.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/vilkar-for-a-behandle-erstatningsutbetalinger-som-ulempeerstatning/

Christines hilsen uke 39

Sirkulærøkonomi er i vinden. Det er også regnskapsførernes rolle i omstillingen. En rolle som sikrer bærekraftige og lønnsomme løsninger i norsk næringsliv.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-392/

Slik digitaliseres økonomifunksjonen

Digitalisering kan være veien til en mer effektiv økonomifunksjon. Mer enn teknologi og duppeditter er dette ofte et spørsmål om prioriteringer, datakvalitet og godt håndtert endringsledelse.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/slik-digitaliseres-okonomifunksjonen/

Den tolvte spilleren på Sarpsborg 08

Fotballfans diskuterer gjerne strategien for neste kamp, langt færre snakker om hvordan klubbene styrer sin økonomi. Sarpsborg 08 er kjent for god og nøktern drift, og det får de ekstern hjelp til.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/magasin/den-tolvte-spilleren-pa-sarpsborg-08/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost
Telefon
Melding

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA   •   Personvernopplysninger
Vår nettside bruker informasjonskapsler. lonningskontoret.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her​​