Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/58-229-regnskapspliktige-har-fortsatt-ikke-sendt-regnskapsregisteret-arsregnskapet-for-2016/

Så endringene – fikk omstillingshjelp

Adacc så endringene i bransjen og startet sitt interne omstillingsprogram for halvannet år siden. Forretningsutviklingspakken til Regnskap Norge ble likevel det som utgjorde forskjellen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/sa-endringene--fikk-omstillingshjelp/

Mistet (nesten) fremtiden

Fokus Regnskap innrømmer det: De var i ferd med å miste fremtiden. Deres egen suksess var blitt selskapets største trussel. Å miste en kunde fordi noen andre aktivt solgte inn nye, moderne løsninger, gjør så vondt at du ikke vil oppleve det på nytt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/mistet-nesten-fremtiden/

Kommunikasjon mellom ny og tidligere regnskapsfører

Kommunikasjon med tidligere regnskapsfører er viktig for at en regnskapsfører skal påta seg nye oppdrag under riktige forutsetninger. Likevel sviktes det ofte på dette området.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/kommunikasjon-mellom-ny-og-tidligere-regnskapsforer/

Små endringer i konkurstallene

Brønnøysundregistrenes halvårsstatistikk viser at tallet på konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sma-endringer-i-konkurstallene/

Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bokforing/hva-er-internettsalg/

Forenklingskonferansen 2017 - åpent for påmelding

Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering. Er digitalisering og forenkling to sider av samme sak? Blir det enklere? I så tilfelle for hvem? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen 19. september 2017.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/forenklingskonferansen-2017---apent-for-pamelding/

Fremtiden er her – nå må vi handle!

Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/fremtiden-er-her--na-ma-vi-handle/

Skattytere med utsettelse til 30. juni: tvangsmulkt begynner å løpe 10 virkedager etter varsel er sendt

Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skattytere-med-utsettelse-til-30.-juni-tvangsmulkt-begynner-a-lope-10-virkedager-etter-varsel-er-sendt/

Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2017/

Utredning om ny revisorlov er levert

Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/revisjon/utredning-ny-revisorlov-er-levert/

Christines hilsen uke 26

Dette har vi gjort siden sist.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-hilsen-uke-26/

Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene

Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sok-pa-foretaksopplysninger-pa-tvers-av-landegrensene/

SAF-T Forvaltningsorgan

Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/saf-t-forvaltningsorgan/

Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrente-pa-85-prosent-beholdes-ut-aret/

God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/god-regnskapsforingsskikk-er-oppdatert/

Mange forenklinger i aksjeloven

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/mange-forenklinger-i-aksjeloven/

Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/sma-holdingselskaper-slipper-revisjonsplikt/

Autoriserte regnskapsførere skal kunne bekrefte aksjeinnskudd gjort opp med penger

Lovvedtaket er på plass, men ikrafttredelsen er usikker.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/autoriserte-regnskapsforere-skal-kunne-bekrefte-aksjeinnskudd-gjort-opp-med-penger/

Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene

Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/historisk-hoy-kundetilfredshet-hos-regnskapsbedriftene/

Årsberetningen for små foretak – snart en saga blott?

Finansdepartementet foreslår å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Det foreslås også å fjerne kravet til åpningsbalanse, og at god regnskapsskikk kan åpne for begrenset regnskapsplikt for små enkeltpersonforetak og ANSer.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/arsberetningen-for-sma-foretak---snart-en-saga-blott/

Hvor henter du inspirasjon?

Administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, snakker direkte til medlemmene fra lederspalten i Medlemsnytt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/hvor-henter-du-inspirasjon/

Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/nye-minstelonnssatser-fra-1.-juni-2017/

Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves

Endringen får virkning fra 01.01.2018.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/kravet-om-a-redegjore-for-status-likestilling-i-arsberetningen-oppheves/

Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner

Det er vedtatt endringer som skal styrke vernet av varslere. Endringene får virkning allerede fra 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/virksomheter-med-fem-eller-flere-ansatte-ma-utarbeide-varslingsrutiner/

Nå blir det tillatt å arbeide mellom kl 21 og 23

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid endres med virkning fra 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/na-blir-det-tillatt-a-arbeide-mellom-kl-21-og-23/

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/fra-1.-juli-far-ogsa-byggenaringen-krav-til-personallister/

A-meldingen får ny veiledning - testing ønskes

Det skal velges mellom to alternative menystrukturer. Testingen avgjør hvilken løsning som velges.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/a-ordningen-far-ny-veiledning.-din-hjelp-til-a-teste-onskes/

Christines hilsen uke 25

En liten orientering om hva vi gjør for tiden.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/christines-leder/

Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge

Den nye styrelederen kommer fra Regnskapsservice AS, mens ny nestleder er Cedric Gormond fra Vangdal Regnskap AS. De understreker at det ikke blir vesentlige kursjusteringer for foreningen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/medlemsaktuelt/tony-olsen-ny-styreleder-i-regnskap-norge/

De første skatteoppgjørene kommer 22.–23. juni

I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/i-ar-kan-du-fa-tilgang-til-skatteoppgjor-pa-privatkunder/

Husk nedetid i Altinn til helgen

Altinn bytter ut serverpark og blir derfor utilgjengelig fra fredag 16. juni kl 18 til mandag 19. juni kl 6.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/husk-nedetid-i-altinn-til-helgen/

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 25. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/paminnelse-om-manglende-arsregnskap-sendes-ut-i-slutten-av-juli/

Reduserte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energiforetak I 2018

Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/arbeidsgiveravgift/reduserte-satser-for-arbeidsgiveravgift-gjeninnfores-i-2018-for-transport--og-energiforetak/

Skatte- og avgiftsendringer i revidert statsbudsjett

Regjeringens forslag til endringer blir vedtatt. I avtale om revidert statsbudsjett økes sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 65 % til 75 % av sykepengegrunnlaget.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-statsbudsjett/

Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni

Tvangsmulkt begynner å løpe fra 20. juni.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/ikke-levert-skattemelding-naringsdrivende-purres-8.-juni/

Altinn utsetter nedetid til helgen 16. til 19. juni

Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/teknologi2/altinn-vil-vare-utilgjengelig-helgen-16.-til-19.-juni/

1. juni stenger 50 skattekontorer

Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/1.-juni-stenger-50-skattekontorer/

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fradragsrett-for-kostnader-i-virksomhet/

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?

Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/kjop-av-reklametjenester-via-google-facebook-eller-linkedin--har-du-husket-a-beregne-utgaende-merverdiavgift/

Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/lonn--personal/folketrydens-grunnbelop-er-okt-til-93-634/

Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsjus/dyrt-a-snoke-i-kredittopplysninger/

Tilsynsavgift for 2016 sendt autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgift å betale er 1 612 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/tilsynsavgift-for-2016-sendt-autoriserte-regnskapsforere/

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/soknad-om-utsettelse-skattemeldinger-inntekt-og-formue/

Oppkjøp av systemleverandører går under radaren til Konkurransetilsynet

Det er økende bekymring hos medlemmene over stadige oppkjøp. Oppkjøpene resulterer i svakere konkurranse i markedet og gjerne høyere IT-kostnader.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/oppkjop-av-systemleverandorer-gar-under-radaren-til-konkurransetilsynet/

Revidert statsbudsjett: Investering i aksjer hos gründerbedrifter gir fradragsrett

I tillegg foreslås ny pensjonsspareordning. Her finner du en oppsummering av budsjettforslagene innen skatt og avgift.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/revidert-statsbudsjett-fradragsrett-for-investeringer-i-mindre-oppstartsbedrifter-fra-1.-juli-2017/

Betalingsoppdrag er risikosport

Mange regnskapsførere påtar seg betalingsoppdrag på vegne av kunden. Gode rutiner sikrer at betalingen er korrekt og rettidig. Følges ikke rutinene øker faren for svindel betraktelig.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/betalingsoppdrag-er-risikosport/

Ikke la deg lure av CEO-svindlere

Et økende antall næringsdrivende blir utsatt for svindel.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/bransjeaktuelt/ikke-la-deg-lure-av-ceo-svindlere/

Vanlige feil og mangler i årsregnskapene

Årsregnskapene som blir avvist har ofte sin årsak i manglende vedlegg, notehenvisninger til noter som ikke finnes, uleselige dokumenter og opplysninger om feil enhet eller regnskapsår.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/regnskap/vanlige-feil-og-mangler-i-arsregnskapene/

Markedsfører du eget arbeid med hjelp av regnskapsføreruttalelsen?

Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/grfs/markedsforer-du-kvaliteten-pa-eget-arbeid-med-hjelp-av-regnskapsforeruttalelsen/

Solgt eiendom: fjern alle formuesopplysninger i årsoppgjørssystemet

Skatteetaten melder at mange får feil i skattemeldingen fordi opplysninger om solgte eiendommer ikke er slettet i årsoppgjørssystemet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/solgte-eiendommer-husk-a-slette-opplysninger-i-skattemeldingen/

Forslag om endringer i aksjeloven

Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/forsalg-om-endringer-i-aksjeloven/

Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/frist-for-levering-av-skattemelding-for-lonnstakere-og-pensjonister-er-tirsdag-2.-mai/

Regnskap Norge tar et krafttak for medlemmene

For at medlemmene skal kunne møte de nye kundebehovene tester vi et konsept som skal hjelpe regnskapsbedriftene.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/forretningsutvikling/regnskap-norge-tar-et-krafttak-for-medlemmene/

Skattefaglig veileder for aksjer og andre verdipapirer

Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/skatteetaten-har-publisert-faglig-veileder-for-aksjer-og-andre-verdipapirer/

Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en oversikt over hva som kan være mistenkelige forhold som rammes av hvitvaskingsloven.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/indikatorer-pa-mistenkelige-transaksjoner-for-rapporteringspliktige-etter-hvitvaskingsloven/

Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/hvitvasking/nytt-hvitvaskingsrundskriv-fra-finanstilsynet/

Oppdragsdokumentasjonen har fått halvert oppbevaringstid

Oppdragsdokumentasjonen for regnskapsførere er redusert til fem år. Unntatt er kopi av korrespondanse med kunden om feil og mangler som fortsatt må oppbevares i 10 år.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/rf-regelverket/halvert-oppbevaringstid-for-oppdragsdokumentasjon/

Skogbruk - registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skattedirektoratet instruerer skattekontorene om å følge gjeldende regelverk når det gjelder nyregistrering og fortsatt registrering av skogbruksvirksomhet.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/mva/skogbruk---registrering-i-merverdiavgiftsregisteret/

Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!

Flere eksempler viser at Skatteetaten går for tøft ut når de ilegger mulkt.
https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/stor-frustrasjon-over-nye-regler-om-tvangsmulkt/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.
KONTAKT OSS
Ring oss 67 06 43 10

Eller la oss kontakte deg
for en uforpliktende samtale

Epost*
Telefon
Melding
Ansvarlig selskap bak lonningskontoret.no: Amphibia AS, org.nr: 971 590 734 MVA