Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Endring av lav mva-sats – Skattedirektoratets prinsipputtalelse

Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/endring-av-lav-mva-sats--skattedirektoratets-prinsipputtalelse/

Likviditet – bedriftens viktigste styringsparameter

Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er mangelvare blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/likviditet--bedriftens-viktigste-styringsparameter/

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte (oppdatert!)

Enighet på Stortinget om kompensasjonsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet--kriteriene-for-a-fa-stotte/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Kompensasjonsordning for næringslivet - beregningsmodell

Vi har laget en beregningsmodell du kan bruke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet---beregningsmodell/

God kompetanse + god dialog = god rådgiver

Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/god-kompetanse--god-dialog--god-radgiver/

A-meldinger skal fortsatt leveres

Opplysningene fra a-melding er spesielt viktig for myndighetene under koronasituasjonen. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/a-meldinger-skal-fortsatt-leveres/

Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Skattedirektoratet har 3. mars 2020 publisert en prinsipputtalelse om beskatning av fri bil. Arbeidsgiver oppfyller trekkansvaret ved å sende særskilt melding til skattekontoret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hvordan-skal-arbeidsgiver-behandle-naturalytelser-under-permittering/

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kompensasjonsordningen-til-bedriftene/

Koronakrisen og utbytte - krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/koronakrisen-og-utbytte----krav-om-forsvarlig-egenkapital-og-likviditet/

Kriselån

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsutvikling/kriselan/

Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt

Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at personlig næringsdrivende og aksjeselskap kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke stemmer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ingen-endring-i-skatteetatens-beslutning-om-midlertidig-stopp-av-tvangsmulkt/

Permittering – dette må du vite

Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hva-gjelder-ved-permitteringer-som-folge-av-koronaviruset/

– Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner

Regnskapsførerne strekker seg langt for norsk næringsliv og gir bedriftene nødhjelp i en vanskelig situasjon. Det legges merke til av takknemlige kunder!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/-regnskapsforeren-er-en-trygghet-og-sparringspartner/

Kjære gode venner i regnskapsbransjen

Jeg vet at regnskapsførere over hele Norge nå bretter opp ermene og trår til for å hjelpe kundene sine. Det gjør meg utrolig stolt!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hilsen-fra-styreleder/

Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/reduksjon-av-lav-mva-sats-fra-1.-april-2020/

Lemper på kravene til pendlere

Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lemper-pa-kravene-til-pendlere/

Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/enkelte-naturalytelser-kan-mottas-skattefritt-som-folge-av-korona/

Tredje krisepakke - enighet på Stortinget

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/tredje-krisepakke---enighet-pa-stortinget/

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/merverdiavgift-kan-de-naringsdrivende-vente-med-levering-av-mva-meldinger/

Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/det-er-ingen-tvil-om-hvilket-regnskapssystem-medlemmene-er-mest-fornoyd-med/

Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft

Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/unntak-fra-kravet-til-fysiske-moter-er-tradt-i-kraft/

Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/innspill-fra-regnskap-norge-har-blitt-hort/

Tredje krisepakke – flere endringer på skatte- og avgiftsområdet

Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at lav mva-sats reduseres til 7 prosent og at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/tredje-krisepakke--ny-fristendring-varsles/

Nødhjelp til bedriftene inkluderer dekning av utgifter til regnskapsføring

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nodhjelp-til-bedriftene/

Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/kan-det-fa-uonskede-mva-konsekvenser-om-man-jobber-for-en-kunde-med-darlig-likviditet/

Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet

Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/flere-permitteringer-blant-vare-medlemmer-i-annen-virksomhet/

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/varslingsfrist-ved-permitteringer/

Videomøte – hva bør du tenke på?

Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/videomote--hva-bor-du-tenke-pa/

Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt

Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/mva-oppgaver-og-skattemelding-for-naringsdrivende--tvangsmulkt-vil-ikke-bli-ilagt/

Neste krisepakke må inneholde sterkere lut

Bedriftene trenger at staten trår til med direkte tilskudd. Gjør som danskene og innfør en kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader, mener Regnskap Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/neste-del-av-krisepakken-ma-inneholde-sterkere-lut/

Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12

Regnskap Norge måler jevnlig konsekvensene koronaviruset har for bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjen-takler-konsekvensene-av-koronautbruddet-bra-hittil-men-hva-venter-rundt-neste-sving/

Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert til koronaviruset

Bokføringspliktige skal etter 1.1.2020 kunne levere en standardisert SAF-T-fil ved varslede bokettersyn. Hindringer i å kunne levere, som oppstår som følge av effekten av koronaviruset, kvalifiserer til dispensasjon uten søknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/dispensasjon-fra-saf-t-eksport-ved-forsinkelser-relatert-til-koronaviruset/

Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå

Vi informerer fortløpende på hjemmesiden, tilrettelegger for tettere dialog med medlemmene, og utarbeider kundebrev. Vi har også dialog med myndighetene og konkurransetilsynet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/vi-gjor-alt-vi-kan-for-a-levere-det-dere-medlemmer-trenger-na/

Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/foreldre-far-dobbelt-sa-mye-omsorgspenger/

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Stortinget har vedtatt nye regler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/slik-blir-endringene-i-permitterings--og-dagpengeregelverket/

Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidsgiver-far-refusjon-uten-sykemelding/

Koronakrisen - midlertidig adgang til digitale møter

Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/koronakrisen---midlertidig-adgang-til-digitale-moter/

Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for skatter og avgifter

Samtidig går Regjeringen tilbake på virkningstidspunktet for redusert mva-sats. Forslaget får virkning fra 20. mars, ikke 1. januar som opprinnelig foreslått.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/koronakrisen---regjeringen-foreslar-betydelige-frist--og-betalingsutsettelser/

Koronakrisen - verdsettelse av og noteopplysninger om eiendeler i regnskapet

I tider med økonomisk usikkerhet, er det ekstra viktig at styret og ledelsen involverer seg i de verdivurderinger og estimater som må gjøres i forbindelse med den finansielle rapporteringen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/koronakrisen---verdsettelser-av-utvalgte-poster-i-regnskapet/

Skattemeldingen 2020 - til deg som leverer på vegne av andre

Skattedirektoratet har kommet med informasjon til regnskapsførere og andre som bistår skattytere med utfyllingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemelding-for-deg-som-leverer-pa-vegne-av-andre/

Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemet til å registrere salg

Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/utkjoring-av-matvarer-mv.--bruk-av-kassasystemet-til-a-registrere-salg/

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder

Partiene på Stortinget har blitt enige om flere tillegg til den økonomiske krisepakken i forbindelse med korona-situasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/arbeidsgiveravgiften-reduseres-med-4-prosentpoeng-i-to-maneder/

EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/eu-har-vedtatt-ny-handlingsplan-for-sirkularokonomi/

Korona – tiltakspakke knyttet til merverdiavgift

Tiltakene vil utgjøre en liten forskjell for de berørte i næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/korona-tiltakspakke-knyttet-til-merverdiavgift/

Korona og rettigheter til selvstendig næringsdrivende

Hva gjelder nå om dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjon for inntektsbortfall og betaling av forskuddsskatt?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/korona-og-rettigheter-til-selvstendig-naringsdrivende/

Skattemeldingen 2020 - penger tilgode utbetales raskt etter innlevering

De første har mottatt sin skattemelding. Disse kan få utbetalt tilgodehavende allerede før påske.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-2020---penger-tilgode-utbetales-kort-tid-etter-innlevering/

Regnskap Norge er her for deg

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Regnskapsbransjen tar vare på sine kunder – norsk næringsliv. På samme måte tar Regnskap Norge vare på sine medlemmer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-er-her-for-deg/

Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget

Her er hovedpunktene i avtalen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/enighet-om-forste-fase-av-okonomisk-krisepakke-pa-stortinget/

Nye lånetiltak og utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

I pressekonferanse varsler regjeringen nye krisetiltak for å håndtere korona-krisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/nye-lanetiltak-og-utsatt-betalingsfrist-for-arbeidsgiveravgift/

Nødvendig med fristutsettelser

Vi jobber mot Skattedirektoratet og Finansdepartementet for snarlig avklaring om utsettelser og sanksjonsamnesti.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/nodvendig-med-fristutsettelser/

Bedriftene blør og trenger flere tiltak NÅ

Bedriftene trenger likviditetsstøtte.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/bedriftene-blor-og-trenger-flere-tiltak-na/

Regjeringen foreslår at bedrifter kan tilbakeføre underskudd

Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd i virksomheten 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringen-foreslar-at-bedrifter-kan-tilbakefore-underskudd/

Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringens-krisepakke-for-a-bote-pa-okonomiske-konsekvenser-av-korona/

Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider

Koronaviruset bidrar til en raskere og sterkere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til bedriftene – ikke minst til virksomhetenes økonomistyring.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/sjekkliste-for-bedrifter-i-nedgangstider/

Hva gjør Regnskap Norge med koronasituasjonen?

Spredningen av viruset gjør at mange har behov for trygghet og svar på hvilke grep de bør gjøre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-gjor-regnskap-norge-i-forbindelse-med-utbredelsen-av-koronaviruset-/

Koronaviruset - regnskapsforetak må vurdere sin beredskap

Det er spesielt viktig å sette fokus på hvordan kritiske oppgaver skal løses ved stort fravær.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/koronaviruset---regnskapsforetak-ma-vurdere-sin-beredskap/

Hvordan kan koronaviruset påvirke årsregnskapet for 2019?

Har du ikke avlagt årsregnskapet for 2019 ennå? Da må virkningene knyttet til koronaviruset hensyntas når forutsetningen om fortsatt drift vurderes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/hvordan-kan-koronaviruset-pavirke-arsregnskapet-for-2019/

Skattemeldingen i 2020 er helt ny

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år en helt ny skattemelding. Onsdag 18. mars vil de første motta sin skattemelding.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-i-2020-er-helt-ny/

Kan arbeidsgiver skattefritt dekke reise?

For å hindre smittespredning av korona-viruset blant kollektiv-reisende, kan det være aktuelt for arbeidsgiver å utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/kan-arbeidsgiver-skattefritt-dekke-reise/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.