Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/visma-har-fatt-meldeplikt/

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/innbetaling-av-mva-for-1.-og-2.-termin-2020/

Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forlengelse-av-lanegarantiordningen-fastsatt/

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten

Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-fastsettes-til-hosten/

Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt

Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/konkurransetilsynet-palegger-visma-opplysningsplikt/

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-naringsdrivende-og-frilansere---kontantprinsippet-skal-brukes-men-alternativer-kan-viderefores/

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/fristen-for-innbetaling-av-arets-tilleggsforskudd-utsettes-ikke/

Utvidet rett til egenmelding oppheves

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/utvidet-rett-til-egenmelding-oppheves/

Regnskap Norge starter podkast

Regnskap Norge-podden er lansert! Kristin Clemet gjester første episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-starter-podkast/

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

NAV går ikke med på å utsette søknadsfristen, og ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-naringsdrivende-og-frilansere---soknadsfrist-periodisering-og-andre-avklaringer/

Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling

Det er gledelig at myndighetene lytter til innspill, og en styrke at vi er flere som jobber for bedre tiltak for de små og mellomstore bedriftene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/pavirkningsarbeid-mote-med-kristin-clemet-og-elektronisk-generalforsamling/

Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/feriepengeutbetaling-i-tredje-termin-omfattes-av-redusert-arbeidsgiveravgift/

Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ordning-for-lonnskompensasjon-klar-i-juni/

Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut fra 15. mai 2020. Årets tilsynsavgift er kr. 1 885 for hver autorisert regnskapsfører.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/faktura-for-tilsynsavgift-i-2020-sendes-ut-fra-15.-mai/

Kompensasjon faste kostnader - oppdatert beregningsmodell

Kalkulator for beregning av tilskudd i april er nå klar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet---beregningsmodell/

Kompensasjon faste kostnader - bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Skattedirektoratet har publisert veileder i hvilke kontrollhandlinger bekreftelser skal bygge på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-faste-kostnader---bekreftelse-fra-regnskapsforer-og-revisor/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Kompensasjon faste kostnader - mange endringer i forskriften

De sesongbaserte får egen beregningsmodell fra juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-faste-kostnader---soknader-for-april-forskriftsendringer-og-bekreftelse/

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/innspill-til-finanskomiteen-om-skatte--og-avgiftsforslagene-i-revidert/

Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes

Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/skjonnsfastsettelser-og-tilleggsskatt-for-1.-termin-2020-utsettes/

Årsregnskapsfristen utsettes

Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning foreslås utsatt med to måneder, dvs. til 31. august for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/arsregnskapsfristen-utsettes/

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og grønne tiltak

Vi har kommentert budsjettet i studio – og møtt Finans Norge og Revisorforeningen for å se på hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet i fellesskap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/revidert-nasjonalbudsjett-2020-og-gronne-tiltak/

Kompensasjonsordning NAV - begge ektefeller i felles bedrift kan søke

Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kontantstotte-til-naringsdrivende---begge-ektefeller-i-felles-bedrift-kan-soke/

Status ny betalingsløsning i nettbank

DNB melder at de er i rute med utvikling av den nye tjenesten «Regnskapsgodkjente betalinger». Lansering i begynnelsen juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/status-ny-betalingslosning-i-nettbank/

Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard

Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/redusert-arbeidsgiveravgift-i-maijuni-og-kompensasjons-ordninglonnstilskudd-for-sone-v-og-svalbard/

Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre

Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor, har fått utsatt frist til 1. juni. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forelopig-stopp-av-palegg-om-bekreftelse-pa-kompensasjonssoknad/

Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-savner-sokelys-pa-sirkularokonomi-i-revidert-nasjonalbudsjett/

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-nasjonalbudsjett-2020/

Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonnskompensasjon-til-permitterte-er-forsinket/

Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/veiledning-for-behandling-av-personopplysninger-i-regnskapsbransjen/

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Onsdag 13. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/webinar-om-revidert-nasjonalbudsjett/

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet endres med virkning fra 1. juni 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2020/

Atferdsnorm blir veiledning etter tilbakemelding fra Datatilsynet

Veilederen får navnet «Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/atferdsnorm-blir-veiledning-etter-tilbakemelding-fra-datatilsynet/

Kildeskatt på lønnsområdet - viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/kildeskatt-pa-lonnsomradet---viktige-forskjeller-fra-ordinare-skattetrekk/

Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media

Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/innspill-til-kompensasjonsordningen-til-myndighetene-og-i-media/

Viktige terskelverdier i kompensasjonsordningen

Vi gjør opp status for regnskapsbransjen i uke 18 og går kompensasjonsordningen nærmere etter i sømmene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjen-holder-seg-frisk-men-tviler-pa-at-kompensasjonsordningen-er-riktig-medisin-for-kundene/

Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV

Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kontantstotte-til-naringsdrivende--avklaringer-fra-nav/

Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020

Vi har fått bekreftet fra Skattedirektoratet at skatteetaten starter skjønnsfastsettelse rundt 20. mai. Det er også risiko for ileggelse av tilleggsskatt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/det-haster-med-levering-av-mva-meldinger-for-1.-termin-2020/

Regnskap Norges forslag til endringer i kompensasjonsordningen

Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/regnskap-Norges-forslag-til-endringer-i-kompensasjonsordningen/

Beregningsmodell for utmåling av kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende

Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/beregningsmodell-for-kompensasjonsytelse-for-selvstendig-naringsdrivende/

Korona: Dette er reglene for ferie og feriepenger

Når kan du ta ferie? Kan allerede planlagt ferie endres av arbeidsgiver? Har du rett til ferie ved permittering? Få svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/korona-dette-er-reglene-for-ferie-og-feriepenger/

Skattlegging av naturalytelser - for fjerde gang får transportnæringen utsettelse

Fristen for å tilpasse seg de nye reglene forlenges til 1. januar 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/skattlegging-av-naturalytelser---for-fjerde-gang-far-transportnaringen-utsettelse/

Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kontantstotte-for-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/

Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin

Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 17. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidsgiveravgift--4--reduksjon-i-tredje-termin/

Forlenget frist for skattefri omdanning i 2020

På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utsatt-frist-ved-skattefri-omdanning-til-aksjeselskap-i-2020/

Retten til omsorgspenger begrenses

Når barnehage og barneskole åpner må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring. Omsorgsdager kan fortsatt benyttes for tiden med redusert åpningstid i barnehagen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/retten-til-omsorgspenger-begrenses/

Permittering – dette må du vite

Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hva-gjelder-ved-permitteringer-som-folge-av-koronaviruset/

Kompensasjonsordningen – til glede og besvær

Mange av dere har hendene fulle med å bistå kundene med søknad om kontantstøtte. Dere er en kjemperessurs for hele samfunnet, og fortjener en god klapp på skuldra inn i langhelgen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/kompensasjonsordningen--til-glede-og-besvar/

Kompensasjonsordningen for næringslivet - indirekte rammet av pålegg om stenging

Skal foretak som indirekte rammes av statlig pålegg om stenging, forholde seg til justeringsfaktor på 80 eller 90 prosent ved dekning av sine faste uunngåelige kostnader?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet---indirekte-rammet-av-palagt-stengt-virksomhet/

Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett

Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nytt-avstemmingsskjema-for-mva-er-lagt-ut-i-ks-komplett/

Kompensasjonsordningen – egenandelen halveres

Endringen vil gjøre at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen--egenandelen-halveres/

Regnskapsforetak blir totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester

Finanstilsynets fokuserer i sin årsmelding for 2019 på at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsforetak-blir-totalleverandor-av-okonomi--og-radgivningstjenester/

Innsynsløsning for kompensasjonsordningen er åpnet

En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/innsynslosning-for-kompensasjonsordningen-er-apen/

Et godt fellesskap med mange bidragsytere

Selv om vi ikke møtes fysisk, har dialogen og nærheten vi har hatt med dere medlemmer i det siste vært enestående.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/et-godt-fellesskap-med-mange-bidragsytere/

Kompensasjonsordningen for næringslivet – felleskostnader og franchiseavgift

Skattedirektoratet har gitt svar på spørsmål om faste uunngåelige kostnader søkes kompensert når kostnadene inngår i felleskostnad mv.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet--felleskostnader-og-franchiseavgift/

Kompensasjonsordningen for næringslivet - lisenskostnader programvare kan tas med

Dersom lisenskostnad på programvare er en fast uunngåelig kostnad, kan lisenskostnaden tas med i søknad om kompensasjon . Artikkelen er oppdatert mht. programvarens funksjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet---lisenskostnader-programvare-inngar/

Selvpåført karanteneplikt kan medføre tap av sykepenger

Personer som bryter myndighetenes reiseråd, ved for eksempel å ha krysset grensen til Sverige, kan nektes sykepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/selvpafort-karanteneplikt-kan-medfore-tap-av-sykepenger/

Kompensasjonsordningen for næringslivet - søknad fra konsern

Søknad fra konsern kan skje på to måter, hvor vilkåret om ansatte behandles forskjellig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet---soknad-om-stotte-fra-konsern/

Arbeidsgiveravgift på forskuttert lønnskompensasjon til permitterte

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger og andre ytelser fra NAV.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/arbeidsgiveravgift-pa-forskuttert-lonnskompensasjon-til-permitterte/

Oppdragsbekreftelse ved søknad om kompensasjon

Regnskap Norge har utarbeidet avtaledokumenter for oppdrag der regnskapsfører bistår i forbindelse med kompensasjonsordningen for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/oppdragsbekreftelse-ved-soknad-om-kompensasjon/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.