Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Blir du med og redder verden?

Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/blir-du-med-og-redder-verden/

Støtteordning for arrangører av messer og festivaler

Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/stotteordning-for-arrangorer-av-messer-og-festivaler/

Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter

For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-reiselivsbedrifter/

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/gratis-opplaering-i-it-sikkerhet-for-virksomheter-under-20-ansatte2/

Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig?

Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/det-enkle-er-ofte-det-beste--hvorfor-er-forenkling-sa-vanskelig/

Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?

Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/anti-hvitvasking--har-du-kontroll-pa-dine-plikter/

Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge

Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regjeringen-lager-handlingsplan-for-barekraftsmalene-for-norge/

Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering

Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/globale-organisasjoner-skal-effektivisere-og-forbedre-barekraftsrapportering/

Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/nye-rutiner-for-utleggstrekk-i-skattekrav/

Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd

Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/foreldre-har-rett-til-omsorgspenger-ved-lokale-utbrudd/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren og rådgiverrollen

Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-og-radgiverollen/

Ledelse i vår tid – hva kreves?

Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ledelse-i-var-tid--hva-kreves/

Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd

Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/altinn-gir-bedriftene-en-arlig-innsparing-pa-15-mrd/

Skatteunndragelser i krisetid

Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteunndragelser-i-krisetid/

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonnsstotte-ogsa-for-oktober-november-og-desember/

Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten digitalt 23. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/forenklingskonferansen-2020/

Ny registreringsløsning for merverdiavgift

Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av mva-forvaltningen har nå skatteetaten åpnet for testing av ny løsning for registrering i mva-registeret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-registreringslosning-for-merverdiavgift/

Nå kan foretak søke om kompensasjon for august

August er siste måned det kan søkes kompensasjon for faste uunngåelige kostnader.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/na-kan-foretak-soke-om-kompensasjon-for-august/

Gratis on-demand webinar om lønnstilskuddsordningen og kalkulator i Excel

Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/gratis-webinar-om-lonnstilskuddsordningen-og-kalkulator-i-excel/

Betaling av arbeidsgiveravgift 15. september – det kan søkes om betalingsutsettelse

Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/betaling-av-arbeidsgiveravgift-15.-september--det-kan-sokes-om-betalingsutsettelse/

Søk om lønnstilskudd fra 2. oktober

Arbeidsgivere må huske å rapportere via a-meldingen før de søker om tilskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/sok-om-lonnstilskudd-fra-2.-oktober--husk-a-meldingen/

Feilføring i næringsoppgaven - lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner

Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/feilforing-i-naringsoppgaven----lagmannsretten-fastholdt-tilleggsskatt-pa-30-mill-kroner/

– Du verden, hvor mye vi har lært!

1. september ble de første lederne sertifisert gjennom RN-akademiets lederprogram.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/du-verden-hvor-mye-vi-har-lart/

Det mangler tall i regnskapet

Finanstilsynet har funnet vesentlige mangler i virksomhetenes bærekraftsrapportering. Hvilken betydning får bevisstgjøringen, og hva blir vår rolle?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/det-mangler-tall-i-regnskapet/

Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-101-351-kroner/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2020

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-i-2020/

Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen

Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er definert som virksomhet i økonomiske vanskeligheter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/utvidede-muligheter-for-stotte-i-reiselivsnaringen/

Regnskap Norge-podden: Hvor sirkulær er norsk økonomi?

Hvor sirkulær er egentlig norsk økonomi? Det svarer Alexander Christiansen fra Circular Norway på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvor-sirkular-er-norsk-okonomi/

Hva er din virksomhets strategi – og hva betyr den i praksis?

Om en felles retning og å sikre eierskap til det vi skal levere gjennom involvering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-er-din-virksomhets-strategi--og-hva-betyr-den-i-praksis/

Gründere søker autoriserte regnskapsførere

Er du interessert i å jobbe med nyetablerte gründere og har god forståelse for den spesielle situasjonen de er i?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/grundere-soker-autoriserte-regnskapsforere/

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september

Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endringer-i-permitteringsreglene-fra-1.-september/

31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/31.-august-er-siste-frist-for-a-kreve-refusjon-for-forskuttert-lonnskompensasjon/

NSRS er live!

Hva er NSRS? Hvorfor en ny standard? Hvem er NSRS for og hvordan bruke den? Følg www.nsrs.eu for nyheter, oppdateringer og rapporter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/nsrs-er-live/

Husk å søke skatteFUNN innen garantifristen 1. september

Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/husk-a-soke-skattefunn-innen-garantifristen-1.-september/

Ekstraordinær generalforsamling avlyst

Styret har besluttet å avlyse ekstraordinær generalforsamlingen 13. oktober.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ekstraordinar-generalforsamling-13.-oktober-er-avlyst/

Bokføring av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/bokforing-av-beregnet-og-innrapportert-arbeidsgiveravgift-for-mai-og-juni-2020/

Du er en påvirker!

Om omdømmebygging og hver enkelts bidrag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/du-er-en-pavirker/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides

De største endringene er at underleverandører kan søke om kompensasjon og at det gis kompensasjon for delvis avlyste arrangementer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-kultursektoren-utvides/

Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli

Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-er-apen-for-soknader-for-juni-og-juli/

Håkon Haugli i Innovasjon Norge gjester Regnskap Norge-podden

Innovasjon, det grønne skiftet og hvordan få Norge og næringslivet i gang igjen etter covid-19 er blant temaene i denne ukens episode sammen med Håkon Haugli.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hakon-haugli-i-innovasjon-norge-gjester-regnskap-norge-podden/

Hva betyr kunderelasjonen for businessen?

Teknologien er i utvikling og endrer hvordan vi gjør ting. Menneskene utvikler og endrer seg. Likevel finnes det noe det alltid vil lønne seg å satse på: Relasjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/hva-betyr-kunderelasjonen-for-businessen/

Regjeringen utvider permitteringsordningen

For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regjeringen-utvider-permitteringsordningen/

Søk i konkurskarantener

Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, kan du søke i egen nettløsning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/sok-i-konkurskarantener/

Stø kurs i en usikker tid

Oppdatert kompetanse har aldri vært viktigere. Det vil Regnskap Norge levere på!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sto-kurs-i-en-usikker-tid/

Regnskap Norge-podden: Hva er god kommunikasjon og hvordan lykkes med krevende samtaler?

Kommunikasjon er tema når Anne Marie Saxlund fra Sunn Ledelse gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-hva-er-god-kommunikasjon-og-hvordan-lykkes-med-krevende-samtaler/

Sigurd Granmark snakker om god bedriftskultur i Regnskap Norge-podden

God bedriftskultur er tema når Sigurd Granmark gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/sigurd-granmark-snakker-om-god-bedriftskultur-i-regnskap-norge-podden/

Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA

I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/ks-komplett---hvitvaskingsrutine-for-epf-opplaringsplan-og-avstemmingsskjema-aga/

Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefri-dekning-av-utgifter-til-arbeidstakere-med-avbrutt-utenlandsopphold/

Permitteringer, ferieavvikling og nedbemanning i Regnskap Norge-podden

Denne ukens episode av Regnskap Norge-podden handler om permitteringer, ferieavvikling og nedbemanninger som følge av koronautbruddet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/permitteringer-ferieavvikling-og-nedbemanning-i-regnskap-norge-podden/

NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/nav-mangler-opplysninger-for-a-utbetale-lonnskompensasjon-til-permitterte/

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/endring-i-antall-omsorgsdager-fra-1.-juli-2020/

Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen

Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet---beregningsmodell/

Portalen lonnstilskudd.no er åpnet

I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/portal-for-lonnstilskudd-er-apnet/

Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret

Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nytt-styremedlem-fra-regnskap-norge-i-regnskapsstandardstyret/

Kompensasjon faste kostnader - nye beløpsgrenser innføres

Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-faste-kostnader---nye-belopsgrenser-innfores/

Full overgang til e-faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig

På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/kartlegging-av-bruk-av-elektronisk-faktura/

Ny betalingsløsning lansert

DNB har lansert løsningen regnskapsgodkjente betalinger som innebærer at regnskapsførere kan godkjenne utbetalinger i sitt ERP-system. Sparebank 1 følger etter over sommeren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/ny-betalingslosning-lansert/

Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2020/

Kompensasjonsordning faste kostnader - ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Den nye veiledningen gir føringer på hva skal kontrolleres for å avgi bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-faste-kostnader---ny-veiledning-for-bekreftelse-fra-regnskapsforer-og-revisor/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.