Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Mørketallsundersøkelsen 2022

Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/morketallsundersokelsen-2022/

Energitilskudd med bekreftelse

Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskudd-med-bekreftelse/

Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser

Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-god-regnskapsforingsskikk/

Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft

Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringen-foreslar-okt-skatt-pa-havbruk-vannkraft-og-landbasert-vindkraft/

Ny mva-melding – erfaringer så langt

Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-melding--erfaringer-sa-langt/

NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting

Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/nrs-inviterer-til-apent-mote-om-fremtidig-standardsetting/

Regnskap Norge-podden: Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?

80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-hvordan-sikre-bedriften-mot-cyberangrep/

Styrket satsing på forenkling gir bedriftene et konkurransefortrinn

Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/styrket-satsing-pa-forenkling-gir-bedriftene-et-konkurransefortrinn/

Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgift-pa-oppkjopskostnader--bedrift-nektet-fradragsrett/

Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen

Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/historisk-hoy-lonnsvekst-i-regnskapsbransjen/

NRS utsetter oppdatering av veiledning om pensjonsforutsetninger

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer vanligvis veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 30. august, men utsetter i år oppdateringen til 30. september.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/nrs-utsetter-oppdatering-av-veiledning-om-pensjonsforutsetninger/

Regjeringens strømstøtteordning for næringslivet er lagt frem

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/regjeringens-stromstotteordning-for-naringslivet-er-lagt-frem/

Bransjeprisen Årets Overskudd 2022 til Linda-Mari Hatmosøy

Gratulerer til Linda-Mari Hatmosøy som mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjeprisen-arets-overskudd-2022-til-linda-mari-hatmosoy/

Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2022

Vi gratulerer Ellen Egenæs med hederstegnet. Bransjen og foreningen har i mange år nytt godt av hennes engasjement for kvalitet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ett-hederstegn-ble-utdelt-pa-overskudd-2022/

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2022

10. oktober og 5. desember er i år de sentrale datoene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/frister-for-registrering-i-foretaksregisteret-i-2022/

Uttaksbeskatning av kunst – dyrt å donere

Det kan bli kostbart å donere kunst til veldedige formål, viser en BFU fra 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/uttaksbeskatning-av-kunst--dyrt-a-donere/

Husk å planlegge restferien

Det lønner seg å starte planlegging av restferien tidlig på høsten – både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/husk-aa-planlegge-restferien/

Regnskap Norge-podden: Ny regnskapsførerlov – hva innebærer den?

Et mer fleksibelt etterutdanningskrav og tittelendring er blant nyhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-ny-regnskapsforerlov--hva-innebarer-den/

Årets Overskudd 2022: Her er finalistene

Kundeorientering, teknologiforståelse og erfaringsutveksling kjennetegner årets finalister.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/arets-overskudd-2022-her-er-finalistene/

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/skal-omtvistede-inngaende-fakturaer-bokfores/

Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utstedelse-av-salgsdokument-i-bygge--og-anleggsvirksomheten/

Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Det er ikke gitt utsettelse for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, men forsinkelsesgebyr kan søkes ettergitt hvis forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/soknad-om-ettergivelse-av-forsinkelsesgebyr/

Nytt i inkassoforskriften – endret maksimalsats for purregebyr

Hvor mye kan du nå ta for å sende gebyr? Hva er reglene for purregebyr og inkasso? Det svarer vi på her.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/nytt-i-inkassoforskriften--endret-maksimalsats-for-purregebyr/

Få et faglig fellesskap og sparringspartnere

Ved å engasjere deg i lokale medlemsnettverk får du faglig og sosialt påfyll. Geir Høydalsvik oppfordrer alle til å utveksle erfaringer i ERFA-grupper.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/fa-et-faglig-fellesskap-og-sparringspartnere/

Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett

Når driver man skatte- og avgiftsmessig næring? Det spørsmålet rammet Ramme Gård, som nå tar dommen til Høyesterett.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/naringsbegrepet-i-skatte--og-avgiftsretten-til-behandling-i-hoyesterett/

SkatteFUNN 2022 – Foretak i vanskeligheter basert på regnskapet for 2021

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten vedrørende Skattefunnprosjekt for 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattefunn-2022---foretak-i-vanskeligheter-basert-pa-regnskapet-for-2021/

Bli en «bærekraftsinfluenser»

Er du usikker på hvordan snakke med kundene om bærekraft? Her får du starthjelp til bærekraftssamtalen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-en-barekraftsinfluenser/

Ny funksjonalitet i innlogget tjeneste for mva

Nå kan virksomheter finne KID-nummer for innbetaling av mva på Skatteetaten sine sider.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-funksjonalitet-i-innlogget-tjeneste-for-mva/

Regnskap Norge-podden: Fagsupporten – din sparringspartner

Hvordan få mest mulig ut av fagsupporten? Hvem har tilgang? Hva er de merkeligste spørsmålene supporten har fått?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-fagsupporten--din-sparringspartner/

Regnskap Norge støtter presiseringer i sikkerhetsventilen for næringseiendom

Høringsforslaget om presiseringer av vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» i skatteloven § 4-10 syvende ledd er klargjørende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norge-stotter-forslaget-om-presiseringer-i-sikkerhetsventilen-for-naringseiendom/

Foreslått ny skatteregel vil ramme norsk næringsliv hardt

Regnskap Norge mener forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap er altfor inngripende for de mange bedrifter som legitimt har boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter i selskapet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/foreslatt-ny-skatteregel-vil-ramme-norsk-naringsliv-hardt/

Husk å søke SkatteFUNN innen 1. september

Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/husk-a-soke-skattefunn-innen-1.-september/

Våre fagdager 2022 – Skatt, avgift og rettslære

Blir det sjablonbeskatning på boliger, fritidseiendom, båter og andre eiendeler eid av selskaper? Og hva skjer med regnskapsførers ansvar etter ny regnskapsførerlov? Dette er høyaktuelle kurstemaer i høst.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/vare-fagdager-2022--skatt-avgift-og-rettslare/

Husk å avslutte sommervikarer

Arbeidsgiver har flere oppgaver når vikariatet er over, og dersom disse glemmes kan det få konsekvenser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/husk-a-avslutte-sommervikarer/

Aleneforsørgere må søke om ekstra omsorgsdager

Fra og med juni 2022 må de med aleneomsorg for barn sende søknad til NAV for å få ekstra omsorgsdager.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/aleneforsorgere-ma-soke-om-ekstra-omsorgsdager/

Bli med på Forenklingskonferansen 2022

Tema er forutsetninger for enklere og bedre regulering og betydningen av offentlig-privat samarbeid. Innledere er blant andre næringsministeren, DFØ-sjefen og ex-statssekretær Paul Chaffey.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bli-med-pa-forenklingskonferansen-2022/

Regnskap Norge-podden: Næringsministeren om forenklinger for næringslivet, bærekraft og strømprisene

Hvordan går det med norsk næringsliv? Og hva er hovedutfordringen? Det svarer næringsministeren på i denne ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-naringsministeren-om-forenklinger-for-naringslivet-barekraft-og-stromprisene/

Våre fagdager 2022 - regnskap og økonomistyring

Bærekraft, formidabel utgiftsøkning og digitaliserte bokføringsprosesser er sentrale stikkord i tiden, og som påvirker vår kursmeny. Dette er artikkel 2 av 3 om høstens fagdagsmeny.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kursmenyen-2022---regnskap-og-okonomistyring/

Oppdatert: Feil med kvitteringer ved innlevering av mva-meldingen

Feilen er rettet og kvitteringer sendes ut fortløpende.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/feil-med-kvitteringer-ved-innlevering-av-mva-meldingen/

Bransjeprisen – Årets Overskudd

Nominer din kandidat innen 20. august!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/bransjeprisen--arets-overskudd/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege

Hun må skrive flere resepter, og ikke bare stille diagnoser. Det sier ukens podcast-gjest om regnskapsføreren.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-er-naringslivets-fastlege/

Søknadsportalen for utsettelse av skattemeldingen er åpen

Søknaden om utsettelse av skattemeldingen til 20. august må sendes i den nye søknadsportalen på skatteetaten.no.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/soknadsportalen-for-utsettelse-av-skattemeldingen-er-apen/

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hor-pa-podkast-i-sommer/

Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen

Finansdepartementet har gitt regnskapsførere og revisorer ny utsettelse av skattemeldingsfristen til 20. august for inntil fem pst. av kundemassen, etter søknad.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ytterligere-utsettelse-av-skattemeldingsfristen/

Utsatt skattemeldingsfrist til 4. juli

På grunn av tekniske problemer med innleveringstjenestene som oppsto 29. juni, utsettes leveringsfristen for skattemeldingen fra 30. juni 2022 til 4. juli 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/utsatt-skattemeldingsfrist-til-4-juli/

Redusert tvangsmulkt for skattemeldingen 2021

Skattedirektoratet bekrefter at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 blir redusert fra 61 150 kroner til 12 230 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/redusert-tvangsmulkt-for-skattemeldingen-2021/

Sommer, sol og svindel – hvordan unngå å bli lurt?

Fakturabedrageri utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv og ikke minst for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/sommer-sol-og-svindel--hvordan-unnga-a-bli-lurt/

Kom i gang med åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Hensikten er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kom-i-gang-med-apenhetsloven/

Regelendringer fra 1. juli

Her er en oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på Finansdepartementets ansvarsområde.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/regelendringer-fra-1.-juli/

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er bedriftens mann eller dame

Regnskapsføreren kontrollerer ikke bedriftene. Hen sitter på innsiden, bidrar til beslutningstakingen og utvikler virksomhetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-regnskapsforeren-er-bedriftens-mann-eller-dame/

Ofte stilte spørsmål: Bokføring av kontantsalg

Få svar på ofte stilte spørsmål om bokføring og dokumentasjon av kontantsalg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/ofte-stilte-sporsmal-bokforing-av-kontantsalg/

Finansdepartementet har lagt frem proposisjon om ny regnskapsførerlov

Finansdepartementet følger i hovedsak opp regnskapsførerlovutvalgets forslag, men skjerper blant annet inn på sanksjonsbestemmelsene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/finansdepartemenet-har-lagt-frem-proposisjon-om-ny-regnskapsforerlov/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Aktuelt å forby regnskaps- og revisjonstjenester til alle selskaper etablert i Russland

EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/aktuelt-a-forby-regnskaps--og-revisjonstjenester-til-russiske-selskaper/

Regnskap Norges bærekraftsrapport 2021

Denne uken har Regnskap Norge publisert bransjeforeningens første bærekraftsrapport.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/regnskap-norges-barekraftsrapport-2021/

Nytt styre i Regnskap Norge

Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/nytt-styre-i-regnskap-norge/

Nytt mva-kaos på elbiler

I dag ble det klart at regjeringen likevel innfører mva-fritak på elbiler opp til 500 000 kr. Den nye løsningen skaper store utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nytt-mva-kaos-pa-elbiler/

Påminnelser om betaling av tilsynsavgift

Regnskapsførere har fått påminnelse som kan gi inntrykk av at tilsynsavgift må betales før forfall. Påminnelsene skyldes en feil hos Skatteetaten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/paminnelser-om-betaling-av-tilsynsavgift/

Regnskap Norge-podden: Moms – er det så komplisert?

Hør Regnskap Norges mva-ekspert gå igjennom de mest aktuelle og krevende momsreglene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-moms--er-det-sa-komplisert/

Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner

Det vil ikke ilegges tvangsmulkt eller beregnes forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ikke-innlevert-mva-melding-vil-ikke-medfore-sanksjoner/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.