Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/stortinget-med-flere-endringer-i-krisetiltak/

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/anmodning-om-fristutsettelser-i-arsoppgjoret/

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgift-pa-anskaffelser-til-hjemmekontor---naturalytelser/

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/vedvarende-hoyt-arbeidstrykk-tilsier-at-bransjen-trenger-fristutsettelser/

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/investeringsvirksomhet--bokforing-av-kjop-og-salg-av-verdipapirer/

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/finanstilsynets-arsrapport-for-2020-har-stort-fokus-pa-antihvitvasking/

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bedre-kundedialog-og-mer-effektive-arbeidsprosesser/

Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler

Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-teknologi-som-forenkler/

Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-1-og-2--endring-i-kravet-til-kontrollhandling/

SAF-T ett år etter

Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/saf-t-ett-ar-etter/

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/fem-aars-oppbevaringstid-for-tolldokumenter/

Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva-kompensasjon-for-idrettsanlegg--frist-1.-mars/

Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge

Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/valgkomiteen-soker-ny-styreleder-i-regnskap-norge/

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-en-forskjell-for-regnskapsbransjen/

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/fritak-fra-opplysnings--og-trekkplikt-for-utenlandsk-arbeidsgiver-viderefores/

Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-registreringslosning-for-merverdiavgift---nedstengning-av-samordnet-registermelding-del-2/

Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien

Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene du kan benytte til å kvalifisere søkere, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kalkulatorer-til-beregning-av-tilskudd/

Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger

Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/gaver-i-arbeidsforhold--krav-om-generell-ordning-opphevet-for-alle-anledninger/

Kompensasjonsordning 2 - skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/kompensasjonsordning-2---skatte--og-regnskapsmessig-periodisering/

Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Utkastet er tilpasset forslag til ny regnskapsførerlov, og forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/horing---forslag-til-ny-standard-for-god-regnskapsforingsskikk/

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

Her finner du oversikt over aktuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av koronakrisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/korona---konsekvenser-for-skatte--og-avgiftsrelaterte-frister-satser-og-tvangsmulkt/

Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet

Arbeidsgiver skal fra 2021 benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/endring-i-reglene-for-arbeidsgiveravgift-ved-ambulerende-virksomhet/

Hva må til for at Vedum skal få til endring?

Det kastes rundt 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. For å gjøre noe med dette må vi endre regelverket.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hva-ma-til-for-at-vedum-skal-fa-til-endring/

Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/forlenger-midlertidig-ordning-for-utsatt-innbetaling-av-skatt-og-avgift/

Kompensasjonsordning 2 - ordningen utvides

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---ordningen-utvides/

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar

Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/sokeportalen-for-lonnstilskudd-apner-mandag-1.-februar/

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021

Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2021/

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/betalinger-til-selvstendig-naringsdrivende/

Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi

Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/dokumentasjonskravet-ved-krav-om-nedsettelse-av-eiendommens-formuesverdi/

Skatteinnkreving under koronakrisen

Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteinnkreving-under-koronakrisen/

Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?

Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-bor-man-bytte-regnskapsforer-om-man-gar-i-minus/

Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen

Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
https://www.regnskapnorge.no/link/7134b20cff434c478a85e70e7c06408b.aspx

Oppdatert veileder om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/oppdatert-veileder-om-naturalytelser/

Årlig justering av mva

Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/arlig-justering-av-mva/

Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist

Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva-melding-lav-omsetning--soknads--og-leveringsfrist/

Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak

Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/opposisjonspartiene-enige-om-krisetiltak/

Klimaplanen til regjeringen vil påvirke store som små selskaper

Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/klimaplanen-til-regjeringen-vil-pavirke-store-som-sma-selskaper/

Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon

Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2--praktisk-informasjon/

Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/store-publikumsarrangementer-kan-soke-om-koronatilskudd/

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk

Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/bransjens-og-foreningens-bidrag-til-kompensasjonsordningen-er-historisk/

MVA – beregn årlig justering og få på plass dokumentasjon til den 10. februar

På omsetningsoppgaven for sjette termin som har frist den 10. februar skal det foretas eventuell årlig justering for kapitalvarer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/mva--beregn-arlig-justering-og-fa-pa-plass-dokumentasjon-til-den-10.-februar/

Forslag om endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/forslag-om-endringer-i-regnskapsloven/

Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arsregnskap/forsinkelsesgebyr-for-regnskapsaret-2019-kan-ettergis/

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjon-for-naringsdrivende-og-frilansere---ordningen-forlenges-til-1.-juli/

Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet

Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/foretakssammenslutningen-visma--sticos-er-ferdigbehandlet/

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/

Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak

Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/endringer-for-regnskapsforere-som-driver-i-enkeltpersonforetak/

Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon

Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---kalkulator-oppstilling-og-dokumentasjon/

Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom

Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ikke-mva-fradrag-pa-kostnader-knyttet-til-salg-av-fast-eiendom/

Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data?

Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge-podden-hvor-sikre-er-dine-og-kundenes-data/

Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april

Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---forlenger-ordningen-ut-april/

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/s/

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021

Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/satser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse-i-2021/

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2021

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2020.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/kost-og-losji---sats-for-fordelsbeskatning-i-2021/

Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger

Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2--regnskapsforers-kontrollhandlinger/

Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen

Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-2---slik-fungerer-tilskuddsordningen/

Julehilsen 2020 (med sang)

Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/julehilsen-2020/

Regnskap Norge i ny dialog med Konkurransetilsynet

Etter tidligere dialog ønsket tilsynet våre vurderinger rundt Vismas avtalte oppkjøp av Sticos.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-fortsetter-dialogen-med-konkurransetilsynet/

Brexit – husk søknad om dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

Forskrift med overgangsregler oppheves 1. januar 2021.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/brexit--husk-soknad-om-dispensasjon-fra-bostedskrav-for-daglig-leder-og-styremedlemmer-med-tilknytning-til-storbritannia/

Regnskap Norge-podden: Møt den nye skattedirektøren, Nina Schanke Funnemark

Vi skal fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/regnskap-norge--podden-mot-den-nye-skattedirektoren-nina-schanke-funnemark/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.