Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ny-okonomiforskrift-til-barnehageloven/

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/regnskap-norge-har-vunnet-frem-i-saken-om-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-har-fatt-ny-forside/

Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/etterutdanningskravet/

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ekstra-arbeidsgiveravgift-gjelder-ikke-pa-svalbard/

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/hvem-har-regnskapsbransjens-mest-fornoyde-kunder/

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-losning-for-direkte-registrering-av-a-meldingen-er-klar/

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/permisjonsbeskrivelsene-i-a-meldingen-endres/

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/har-du-kontroll-pa-kvaliteten/

Husk å starte ferieplanlegging tidlig

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/tidlig-ferieplanlegging-lonner-seg/

Sammenstillingsoppgaven må sendes innen 1. februar

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal sende en årlig sammenstilling til hver inntektsmottaker.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/frist-for-a-sende-sammenstillingsoppgaven-er-1.-februar/

Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/enkeltpersonforetak-som-driver-regnskapsvirksomhet-har-ny-plikt/

Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/veiledningen-om-pensjonsforutsetninger-er-oppdatert/

Disse regnskapsstandardene endrer seg

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/disse-regnskapsstandardene-endrer-seg/

Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt

Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-god-regnskapsforingsskikk-er-fastsatt/

Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/regnskap-norges-bidrag-til-et-netto-nullutslippssamfunn--status-2022/

Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023

Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/reglene-for-innleie-via-bemanningsforetak-strammes-inn-fra-1.-april-2023/

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000 per ansatt. Dette gjelder også for soner med nullsats, med unntak av Svalbard.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ekstra-arbeidsgiveravgift-for-lonnsinntekter-over-kr-750000/

Nye krav til praksis for å bli statsautorisert regnskapsfører

Praksistiden øker fra to til tre år for søkere med bachelorutdanning, men det er gitt overgangsregler.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/nye-krav-til-praksis-for-a-bli-statsautorisert-regnskapsforer/

Register over reelle rettighetshavere utsettes

En EU-dom har skapt usikkerhet om hjemmelsgrunnlaget for innsyn i registeret. Driftsetting er derfor utsatt inntil videre.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/driftsetting-av-register-for-reelle-rettighetshavere-utsettes/

Nye tollregler - viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/nye-tollregler---viktig-for-alle-som-importerer-varer/

Sandra Riise: Regelrådet, forenklinger og utviklingen i regnskapsbransjen

Hva gjør Regelrådet? Hva er smart regulering? Og, hvordan ser regnskapsbransjen ut i fremtiden? Det svarer tidligere Regnskap Norge-sjef på i denne podcast-episoden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/sandra-riise-regelradet-forenklinger-og-utviklingen-i-regnskapsbransjen/

Ramme gård – ikke krav på fradrag

19. desember fastslo Høyesterett at Ramme gård ikke har rett på fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ramme-gard--ikke-krav-pa-fradrag/

Forbered deg til årsoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende kundene dine.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/forbered-deg-til-arsoppgjoret-2022/

Skatteutvalgets utredning – Foreslår blant annet innføring av boligskatt

Utredningen er sendt på høring med frist 15. april 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatteutvalgets-utredning--foreslar-blant-annet-innforing-av-boligskatt/

Aider-sjefen forteller: Konsolidering og rekruttering til bransjen

Hva er Aiders oppkjøpsstrategi? Det svarer Aider-sjefen, Andreas Vik, på i denne ukens podcast- episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/aider-sjefen-forteller-konsolidering-og-rekruttering-til-regnskapsbransjen/

Ny regnskapsførerlov er vedtatt

Loven trer i kraft fra 1. januar 2023. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-regnskapsforerlov-er-vedtatt/

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/aksjonarregisteroppgaven-2022--brevmal-og-sjekkliste/

Forsinkelsesrenten øker til 10,75 prosent fra 1. januar 2023

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 410 kroner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/forsinkelsesrenten-oker-til-1075-prosent-fra-1.-januar-2023/

Ny strategisk plan er klar

Regnskap Norge styrker omdømmet og rekruttering til bransjen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/ny-strategisk-plan-er-klar/

Gamle d-nummer må reaktiveres for å bestille skattekort i januar 2023

Arbeidstakere med inaktivt d-nummer vil ikke kunne bestille skattekort i januar 2023.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/gamle-d-nummer-ma-reaktiveres-for-a-bestille-skattekort-i-januar-2023/

Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift

Skatteetaten har laget en digital veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan føres.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-veileder-skal-gjore-det-enklere-a-rapportere-riktig-saravgift/

Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift

Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-hoyesterettsdom-om-uttaksmerverdiavgift/

Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/har-du-hort-om-bamsemoms-sjefen-pa-linkedin/

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---kontrollhandlingene-er-publisert/

Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regjeringens-budsjettforlik-med-sv-lagt-frem/

Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune

Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-mva-justeringsmodell-i-oslo-kommune/

Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/nytt-i-ks-komplett-bytt-mellom-foretak/

Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/nasjonal-risikovurdering-2022---hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/ny-regnskapsforerlov---nok-et-skritt-narmere-vedtak/

Ny skattemelding for mva-kompensasjon

Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/ny-skattemelding-for-mva-kompensasjon/

Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft

Hvordan snakke med kundene om bærekraft? Og hvorfor bør regnskapsfører ta bærekraftssamtalen? Det svarer ukens podcast-gjest på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slik-kan-regnskapsforer-hjelpe-kunden-med-barekraft/

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-fungerer-halvt-skattetrekk/

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/gaver-i-arbeidsforhold--hva-gir-skattefritak/

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/julebord--hvilke-skatteregler-gjelder/

Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert

Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/nytt-hvitvaskingsrundskriv-publisert/

Har du kunder som ønsker å søke om strømstøtte?

Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/har-du-kunder-som-onsker-a-soke-om-stromstotte/

Årets Overskudd 2022 om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen

Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-arets-overskudd-2022-om-kvinnelig-grunderskap-og-utviklingen-i-regnskapsbransjen/

SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett

48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/SV-foreslar-drastiske-skatteoekninger-i-alternativt-statsbudsjett/

A-meldingen: Skal landkode brukes ved tjenestereiser og kortvarige kurs i utlandet?

Skattedirektoratet forteller til Regnskap Norge at landkode på a-meldingen ikke skal brukes i slike tilfeller.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/a-meldingen-skal-landkode-brukes-ved-tjenestereiser-og-kortvarige-kurs-i-utlandet/

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Skatteetaten utvikler ny og enklere løsning for direkte registrering av A-meldingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-losning-for-direkte-registrering-av-a-meldingen/

Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal oppgis.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/pensjonsinnretning-skal-rapporteres-manedlig-i-a-meldingen/

Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/sikkerhetsventilen-for-naringseiendom--presiseringer-av-dokumentasjonsvilkaret-fastsatt-i-skatteforskriften/

Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/ingen-salgs--og-kjopsmelding/

Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter

Finansdepartementet har fulgt opp Regnskap Norges innspill om definisjonen av økonomiske vanskeligheter med Europakommisjonen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/statsstotte-og-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Regnskapsbransjen mangler søkere til ledige stillinger

Bransjen strever med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Er løsningen å utdanne medarbeiderne selv?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskapsbransjen-mangler-sokere-til-ledige-stillinger/

Regnskap Norge-podden: Spar tid på etterlevelsen av hvitvaskingsloven

RN Kundesjekk effektiviserer arbeidet med kundetiltakene, ifølge Kari Sletta i Accountor.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-podden-spar-tid-pa-etterlevelsen-av-hvitvaskingsloven/

Løypemelding ny regnskapsførerlov

Finanskomiteen har fått frist til 22. november å avgi sin innstilling om regnskapsførerloven. Med det ligger det an til at Stortinget vil rekke å vedta loven før jul.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/loypemelding-regnskapsforerloven/

Oppdatert: Meldinger i altinn om levert mva-melding

Skatteetaten er klar over problemet og jobber med å endre denne praksisen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/meldinger-i-altinn-om-levert-mva-melding/

Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?

I en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse er det lagt til grunn at skattemessig kontinuitet ikke gjelder ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave fra utlandet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/overtar-mottaker-skatteposisjoner-pa-aksjer-fatt-som-arv-eller-gave-fra-utlandet/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.