Aktuelt - Lønningskontoret

Nyheter fra regnskapnorge.no

Folketrygdens grunnbeløp økes til 118 620 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-118-620-kroner/

Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/lonn-eller-utbytte-i-2023--oppsett-og-diagram-i-excel/

Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering

Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/barekraft/utredning-fra-verdipapirlovutvalget-om-barekraftsrapportering/

Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ferie-og-feriepenger/

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ofte-stilte-sporsmal-om-ferie-og-feriepenger/

Få tips til kvalitetskontrollen

Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/fa-tips-til-kvalitetskontrollen/

Betydelig risiko for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking

Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/hvitvasking/betydelig-risiko-for-a-bli-utnyttet-som-ledd-i-hvitvasking/

Er det forsvarlig å dele ut utbytte?

Utdeling av utbytte i 2023 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-forsvarlig-a-dele-ut-utbytte/

Merverdiavgiftsloven – hvilke regler gjelder ved utførsel av tjenester?

Regelverket for utførsel av tjenester i merverdiavgiftsloven er endret. En fersk rettsavgjørelse er relevant for forståelsen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/merverdiavgiftsloven-hvilke-regler-gjelder-ved-utforsel-av-tjenester/

Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kan-vi-forutsi-hvor-mange-investorer-norge-vil-miste-til-sveits/

Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett

Grunnrenteskatten på vindkraft utsettes.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte--og-avgiftsforslagene-i-revidert-statsbudsjett/

Advarer mot svindel: Bekreftelse av aksjeinnskudd

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket en rekke tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede selskaper, basert på falsk eller forfalsket dokumentasjon av aksjeinnskudd.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/advarer-mot-svindel-bekreftelse-av-aksjeinnskudd/

Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 som følge av endringer i regnskapsloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/horing-om-endringer-i-nrs-8-god-regnskapsskikk-for-sma-foretak/

Få tips til hvordan lykkes med læring

Hvordan lære effektivt? Og hvordan motivere seg selv og andre? Det svarer ukens podcast-gjest på.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/fa-tips-til-hvordan-lykkes-med-laring/

Foreslår regelendring: Krav om konto for å få utbetalt tilgodebeløp

Regnskap Norge støtter Finansdepartementets forslag om krav om bankkonto for at skattyter skal få utbetalt tilgodebeløp på skatt og avgift.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/foreslar-regelendring-krav-om-konto-for-a-fa-utbetalt-tilgodebelop/

Ny regel om mva for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

Fra 1. januar 2023 skal mva tas med i mva-meldingen først når kravet er avklart eller betalt. Her går vi igjennom hva ny regel betyr for kjøper og selger.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/ny-regel-om-mva-for-omtvistede-krav-i-tilvirkningskontrakter/

Dette er reglene for lønn for 1. og 17. mai

Timelønnede arbeidstakere får vanligvis kun betalt for faktisk arbeidede timer, men det er spesielle regler for 1. og 17. mai. Her gjennomgår vi hva du må ta hensyn til ved lønnsberegningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/dette-er-reglene-for-lonn-for-1.-og-17.-mai/

Dokumenter inngående mva med gyldig bilag

For å kunne fradragsføre mva må en registrert næringsdrivende dokumentere kjøpet med gyldig bilag. Hvis bilaget inneholder feil eller mangler, kan mva-fradraget gå tapt.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/dokumenter-inngaende-mva-med-gyldig-bilag/

Oppdatert om nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Regnskap Norge har fått avklart at det er de terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen hvor årsregnskapet fastsettes som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/oppdatert-om-nye-terskelverdier-for-revisjonsplikt-og-fravalg-fra-1.-mai-2023/

Er du klar for en heftig runde med moms og skatt?

Regnskap Norges skatte- og momseksperter går denne uken grundig igjennom Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/er-du-klar-for-en-heftig-runde-med-moms-og-skatt/

Hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett

Arbeidsgiver hadde ikke rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og egne administrasjonskostnader av tipsordningen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/hotellansatte-vant-tips-saken-i-hoyesterett/

Skattemeldingen - i 2023 kan du søke utsettelse for alle kunder

Regnskapsførere og revisorer kan i år søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskapsforere-kan-soke-utsettelse-for-alle-sine-kunder/

Har du planlagt sommerferien?

Nå haster det å planlegge sommerferien. Her går vi igjennom hvilke krav arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til ifølge ferieloven.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/har-du-planlagt-sommerferien/

Slik behandler du prinsippendring og retting av vesentlige feil i tidligere regnskap

Usikker på hvordan prinsippendringer og retting av vesentlig feil i avlagte årsregnskap føres? Her viser vi deg hvordan.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/slik-behandler-du-prinsippendring-og-retting-av-vesentlige-feil-i-tidligere-regnskap/

Disse reglene gjelder ved permittering grunnet streik

Her oppsummerer vi det du trenger å vite om permitteringsvarsel og lønnsplikt ved streik.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/disse-reglene-gjelder-ved-permittering-grunnet-streik/

Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning

I høringssvaret fremhever vi forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet som viktige premisser.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/regnskap-norges-horingssvar-til-skatteutvalgets-utredning/

Hva koster gode råd?

Regnskapsføreren kan som rådgiver spare kunden for mye penger. Men hvordan skal regnskapsføreren prise rådene sine?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hva-koster-gode-rad/

Er det skatt på påskeegget?

Har du tenkt på hvordan påskeegget skal tilberedes i regnskapet? Ikke det? Slapp av, den påskenøtten har vi løst for deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-skatt-pa-paskeegget/

Energitilskuddsordningen - sluttrapportering av gjennomførte energitiltak

Rett over påske blir det åpnet for å sende inn sluttrapport. Fristen for å sende inn sluttrapport er 24 måneder etter tilsagnsdato, senest 21. desember 2024.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/energitilskuddsordningen---sluttrapportering-av-gjennomforte-energitiltak/

Kjenner du noen som fortjener bransjeprisen Årets Overskudd?

Nominer din kandidat i dag!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/kjenner-du-noen-som-fortjener-bransjeprisen-arets-overskudd/

Skattemeldingen: Få tips av skatteekspert

Regnskap Norges skatteekspert forteller deg alt du må vite om skattemeldingen – både for næringsdrivende og privatpersoner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/skattemeldingen-fa-tips-av-skatteekspert/

Hvordan håndtere mva. ved viderefakturering?

Viderefakturering av varer og tjenester er svært utbredt i næringslivet. Dessverre er det ingen tydelige retningslinjer for hvordan inngående og utgående mva. skal håndteres i denne sammenhengen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/avgift/hvordan-handtere-mva.-ved-viderefakturering/

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/lonn-og-arbeidstid--hva-gjelder-ved-bevegelige-helligdager/

Er regnskap kjedelig?

Neppe. Problemet er bransjens omdømme, ifølge ukens podcast-gjest som spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/er-regnskap-kjedelig/

Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022

Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/egne-og-kjopte-fou-utgifter--disse-reglene-gjelder-fra-og-med-2022/

Skattemeldingen: Sikkerhetskravene for innlogging med MinID er skjerpet

Det er ikke lenger mulig å bruke MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode erstattes med engangskode på SMS eller pushvarsel i MinID app.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skattemeldingen-sikkerhetskravene-for-innlogging-med-minid-er-skjerpet/

Ny skattemelding for næringsdrivende - gratis webinar

I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/ny-skattemelding-for-naringsdrivende---gratis-webinar/

Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta

Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/mr.-bitcoin-dette-ma-du-vite-om-kryptovaluta/

Har du som driver i EPF registrert regnskapsforetaket ditt i Foretaksregisteret?

Statsautoriserte regnskapsførere som driver selvstendig skal ha registrert enkeltpersonforetaket sitt i Foretaksregisteret innen 1. mars.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/har-du-som-driver-i-epf-registrert-regnskapsforetaket-ditt-i-foretaksregisteret/

No Code-revolusjonen: Dropp IT-utvikleren!

No Code gjør det mulig for deg å lage apper og IT-løsninger helt selv. Og det uten å programmere en eneste kodelinje.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/no-code--revolusjonen-dropp-it-utvikleren/

Slik avskriver du biler i regnskapet

Hva er en «fornuftig avskrivingsplan» for biler?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/slik-avskriver-du-biler-i-regnskapet/

U35s vintersamling: En suksess! – kommer du neste år?

Nylig var nærmere 40 unge regnskapsførere til U35s første 2-dagessamling. Det blir ikke den siste!
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/u35s-vintersamling-en-suksess--kommer-du-neste-ar/

Gjør en forskjell for bransjen!

Brenner du for regnskapsbransjen? Da er kanskje et verv i Regnskap Norge noe for deg.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/gjor-en-forskjell-for-regnskapsbransjen/

Terskelverdiene for å kunne unnlate revisjon settes opp fra 1. mai

Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/terskelverdiene-for-a-kunne-unnlate-revisjon-settes-opp-fra-1-mai/

Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?

Blir det i så fall skatt likevel?
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/er-det-tillatt-a-reversere-avsatt-utbytte/

Hvordan rekruttere og beholde unge i bransjen?

Nettverk er tingen, ifølge denne ukens podcast-gjest.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/hvordan-rekruttere-og-beholde-unge-i-bransjen/

Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/horing--endringer-i-nrs-16-arsberetning/

Uendret medlemsavgift i 2023

Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/medlemsaktuelt/uendret-medlemsavgift-i-2023/

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/nye-mva-meldinger-i-2023-frister-og-viktig-informasjon/

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/hva-er-tilstrekkelig-noteinformasjon-for-sma-foretak/

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/slik-blir-du-en-god-radgiver--og-slik-setter-du-riktig-pris/

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/regnskap/ny-okonomiforskrift-til-barnehageloven/

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/arbeidsgiveravgift/regnskap-norge-har-vunnet-frem-i-saken-om-foretak-i-okonomiske-vanskeligheter/

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/regnskap-norge-har-fatt-ny-forside/

Etterutdanningskravet i den nye regnskapsførerloven

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/etterutdanningskravet/

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ekstra-arbeidsgiveravgift-gjelder-ikke-pa-svalbard/

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/hvem-har-regnskapsbransjens-mest-fornoyde-kunder/

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/ny-losning-for-direkte-registrering-av-a-meldingen-er-klar/

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/permisjonsbeskrivelsene-i-a-meldingen-endres/

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden.
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bransjeaktuelt/har-du-kontroll-pa-kvaliteten/

Nyttige lenker


Satser og Regulativer:
Her finner du satser og regulativer innenfor reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

Regnskap Norge:
Glimrende side fra vår bransjeorganisasjon Regnskap Norge.

Norge.no:
Det naturlige stedet å starte for å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Altinn:
Starte og drive bedrift veiledningstjeneste (Tlf: 800 33 840)

A-ordningen:
Rapporteringsordning til Skatteetaten, NAV og SSB om lønns- og arbeidsforhold.

Skatteetaten:
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegninger, publikasjoner med mer.

Arbeide i Norge - Den offisielle guiden

Brønnøysundregistrene:
Alle næringsdrivende må forholde seg til disse. Fin "spør oss"-tjeneste særlig tilpasset nyetablerere, samt gratis nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

NAV:
Informasjon om regler og satser. Logg på "ditt NAV" for skjemaer, din pensjon, ditt sykefravær osv.

Statens elektroniske blankettarkiv:
Offentlige skjemaer for nedlasting.

Statens reiseregulativ innenlands:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands hentet fra den offentlige portalen Regjeringen.no.

Statens reiseregulativ utenlands:
Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

Lovdata:
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.